Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2337/03 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Gebruik van alcoholische dranken in Europese steden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2337/03 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Gebruik van alcoholische dranken in Europese steden.

20.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 70/86


(2004/C 70 E/089)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2337/03

van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie

(16 juli 2003)

Betreft: Gebruik van alcoholische dranken in Europese steden

Een aantal kiezers in mijn district heeft zijn bezorgdheid geuit over het beeld dat in Europa van de Engelsen bestaat. Hun bezorgdheid houdt voornamelijk verband met het verschijnsel dat jonge mannen en vrouwen gebruik maken van goedkope vluchten om in het weekend voor braspartijen naar het buitenland te gaan.

Verzamelt de Commissie gegevens over de toeneming van gewelddadigheden in „toeristenwijken” van Europese steden die ontstaan door of verband houden met het gebruik van alcoholische dranken? Zo ja, kan de Commissie deze gegevens dan verstrekken?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(6 oktober 2003)

De Commissie beschikt niet over gegevens betreffende het aantal gewelddadige incidenten in „toeristen-wijken” van Europese grootsteden, die ontstaan door of verband houden met het gebruik van alcoholische dranken.

Toch zou het volgens de Commissie nuttig zijn dat de instanties die bevoegd zijn voor de handhaving van de openbare orde in de lidstaten statistische gegevens op dit gebied zouden verzamelen, zodat de omvang van het probleem correct kan worden beoordeeld en passende maatregelen kunnen worden getroffen.

Dergelijke informatie kan dienstig zijn bij het opstellen van het gezondheidsverslag over de economische en sociale kosten van alcohol, dat behoort tot de prioriteiten van het programma op het gebied van de volksgezondheid voor de periode 2003-2008.

De preventie van criminaliteit — ook van aan alcohol gerelateerde criminaliteit — behoort grotendeels tot de bevoegdheid van lokale, regionale en nationale autoriteiten. Het optreden op het niveau van de Unie op dit gebied moet beperkt blijven tot het ondersteunen van de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de bevoegde instanties, onder meer in het kader van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie, dat zich vooral bezighoudt met jeugdcriminaliteit, stedelijke en drugsgerelateerde criminaliteit.