Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2380/03 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Nieuwe bedrijfsvorming.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2380/03 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Nieuwe bedrijfsvorming.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/108


(2004/C 78 E/0108)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2380/03

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(18 juli 2003)

Betreft: Nieuwe bedrijfsvorming

Wat is naar schatting van de Commissie het aandeel van de beroepsbevolking dat werkzaam is in nieuwe ondernemingen — hoe die ook te definiëren zijn — in elk van de lidstaten, de Europese Unie in haar geheel en de Verenigde Staten?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(12 september 2003)

Momenteel worden op Europees niveau niet regelmatig gegevens verzameld over nieuwe ondernemingen of het aantal personen dat bij nieuwe ondernemingen werkt. Daarom hebben het directoraat-generaal Ondernemingen en Eurostat een geharmoniseerde gegevensverzameling over „de demografie van ondernemingen” in de lidstaten opgezet. Een tabel met de eerste resultaten voor het referentiejaar 2000 betreffende tien lidstaten is rechtstreeks naar het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement gezonden.

In de tien lidstaten waarvoor gegevens beschikbaar zijn, hebben nieuwe ondernemingen in de markteconomie zo'n 1,5 miljoen banen gecreëerd, wat overeenkomt met ongeveer 2,8 % van het totale aantal personen dat in die lidstaten in de markteconomie werkzaam is. In de meeste lidstaten zorgden met name nieuwe ondernemingen in de bouw en de zakelijke dienstverlening voor relatief veel nieuwe banen: respectievelijk 4,7 % en 4,5 % van het totale aantal personen dat in die bedrijfstakken werkt. Opgemerkt zij dat de werkgelegenheidscijfers van Denemarken, Nederland en Finland zijn weergegeven als voltijdequivalent (de gegevens van personen die minder dan het standaardaantal uren van een voltijdwerknemer die het hele jaar werkt zijn omgerekend in voltijdequivalenten). Daarmee moet rekening worden gehouden wanneer de gegevens van de diverse landen worden vergeleken en bij het gebruik van de totalen voor de tien lidstaten.

Het directoraat-generaal Ondernemingen en Eurostat zijn van plan de geharmoniseerde verzameling van gegevens over de oprichting van nieuwe ondernemingen en, naast andere indicatoren, de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid in de lidstaten voort te zetten en tot alle lidstaten uit te breiden. De opzet van de gegevensverzameling omvat gegevens over het aandeel van de beroepsbevolking dat bij nieuwe ondernemingen werkt. De resultaten zullen naar verwachting vanaf het voorjaarsverslag van 2004 in de structurele indicatoren worden opgenomen.

Voor de Verenigde Staten van Amerika en Japan zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal personen dat bij nieuwe ondernemingen werkt.