Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2597/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Natuurramp in Italië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2597/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Natuurramp in Italië.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/132


(2004/C 78 E/0134)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2597/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(14 augustus 2003)

Betreft: Natuurramp in Italië

De droogte die het Middellandse-Zeegebied de laatste weken heeft getroffen, heeft alarmerende gevolgen in Italië, waar de natuurlijke watervoorraden sterk zijn gedaald. Dit leidt tot steeds zorgwekkender problemen voor de landbouwers en voor de voorziening van waterkrachtcentrales, problemen die zo omvangrijk zijn dat de Italiaanse bescherming burgerbevolking op het punt staat de regering een verslag voor te leggen waarin de situatie wordt beschreven als een natuurramp.

De minister van Landbouw schat de schade voor de landbouw al op meerdere miljoenen euro en de bescherming burgerbevolking denkt dat de watervoorraden voor de bevloeiing van de velden eind juli uitgeput zullen zijn als er geen regen valt.

Het peil van de grote rivieren en meren die de werking van waterkrachtcentrales mogelijk maken, is aanzienlijk gedaald en in het noorden staan delen van belangrijke zijrivieren van de Po volledig droog, wat regio's als Piemonte en Emilia-Romagna ertoe gebracht heeft de noodtoestand af te kondigen, waarin zij binnenkort zullen worden gevolgd door Lombardije en Veneto.

De elektriciteitsvoorziening is dus niet constant gegarandeerd en in bepaalde gevallen was sprake van rantsoenering en stroomuitval, wat hoe dan ook niet voldoende is om voldoende stroom te leveren tot de eventuele komst van de herfstregens.

Kan de Commissie gezien de ernst van de beschreven situatie en met het oog op de verordening van de Raad van 15 november 2002 tot oprichting van het solidariteitsfonds voor natuurrampen mededelen of:

1.

de ramptoestand die nu in Italië bestaat kan worden erkend in de zin van artikel 2 en 3 van deze verordening?

2.

De Italiaanse staat in aanmerking komt voor steun uit het solidariteitsfonds?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(18 september 2003)

De omvang van de schade die door de aanhoudende droogte in Italië wordt veroorzaakt, baart de Commissie grote zorgen. Zij is begaan met alle getroffenen, o.a. in de genoemde regio's Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardije en Veneto.

Het geachte parlementslid zij verwezen naar: het antwoord op haar schriftelijke vraag P-2591/03(1): in dat antwoord wordt het subsidiabiliteitsaspect uitgebreid toegelicht en wordt aangegeven welke informatie de nationale autoriteiten aan de Commissie moeten verstrekken bij het indienen van een aanvraag om bijstand uit het Solidariteitsfonds.