Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2712/03 van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie. Vals geld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2712/03 van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie. Vals geld.

13.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/196


(2004/C 65 E/213)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2712/03

van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie

(11 september 2003)

Betreft: Vals geld

De introductie van de euro zorgde in het eerste jaar niet voor een grote hoeveelheid vals geld. Dat lijkt nu echter te veranderen.

Kan de Commissie een overzicht geven van de evolutie van valsmunterij van de euro sinds haar introductie? Graag had ik precieze cijfers over euro-vervalsingen.

Wat onderneemt de Commissie om valsmunterij tegen te gaan?

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(23 oktober 2003)

De volgende informatie is gebaseerd op gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB), Europol en de Commissie.

In 2002 zijn in totaal 167 118 valse eurobankbiljetten en 2 339 valse euromunten uit de omloop genomen. Het aantal biljetten bedraagt minder dan een vierde van het totale aantal nationale valse biljetten waarvan in 2001 melding werd gemaakt bij de nationale centrale banken in de eurozone.

De tabellen waarin voor het jaar 2002 een overzicht naar waarde wordt gegeven van de valse biljetten en munten, worden het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement rechtstreeks toegezonden.

In de eerste helft van 2003 werden 230 534 valse eurobankbiljetten en 7 875 valse euromunten uit de omloop genomen.

Zoals verwacht is het aantal vervalste eurobiljetten in 2003 gestegen ten opzichte van 2002. De laatste maanden is het aantal gestagneerd. Momenteel zijn 8,2 miljard authentieke eurobiljetten in omloop. Het aantal valse biljetten is dus erg klein en zal het vertrouwen van de mensen in de bankbiljetten in omloop dan ook niet doen wankelen.

Ook het aantal vervalste euromunten is gestegen. Dat blijkt uit het hoge aantal valse munten die in 2003 in omloop werden aangetroffen. Niettemin is het aantal valse munten erg klein in vergelijking met de 41 miljard authentieke munten die in omloop zijn en ook hier zal het vertrouwen van de mensen niet worden geschonden.

De tabellen waarin voor de eerste helft van 2003 een overzicht naar waarde wordt gegeven van de valse biljetten en munten worden het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement rechtstreeks toegezonden.

Sinds de invoering van eurobankbiljetten en -munten zijn twaalf illegale drukkerijen gesloten, tien in de eurozone en twee erbuiten. Drie illegale drukkerijen die over de nodige uitrusting voor valsmunterij beschikten werden eveneens gesloten, twee in Italië en een in Portugal. In een van de illegale drukkerijen in Italië zijn meer dan 70 000 valse munten van 50 cent en de productie-installatie in beslag genomen.

In totaal zijn 1 031 personen verantwoordelijk gesteld voor de productie en/of distributie van valse eurobiljetten. Ze staan onder verdenking of onder arrest.

De bescherming van eurobankbiljetten en -munten is de taak van de bevoegde nationale autoriteiten, de Europese Centrale Bank, Europol en de Commissie.

De Commissie is bevoegd op de volgende drie terreinen:

wetgeving, waarbij ze passende initiatieven neemt (bv. Verordening (EG) nr. 1338/2001(1)) om biljetten en munten te beschermen en de nodige controles uitvoert. De Commissie keurde onlangs haar tweede verslag goed over de tenuitvoerlegging van het kaderbesluit van 29 mei 2000 inzake de bescherming van de euro door strafrechtelijke sancties;

opleiding en technische bijstand door financiering of cofinanciering van projecten ter bescherming van eurobankbiljetten en -munten in het kader van het Pericles-programma;

coördinatie van maatregelen van de lidstaten voor de technische bescherming van munten tegen vervalsing, waaronder het beheer van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum, dat instaat voor de analyse van valse munten.

Om haar taken te volbrengen, werkt de Commissie nauw samen met de lidstaten en met de andere Europese instellingen en heeft ze meerdere werkgroepen opgericht.