Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2737/03 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Mensenrechten in Vietnam.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2737/03 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Mensenrechten in Vietnam.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/752


(2004/C 78 E/0799)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2706/03

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(11 september 2003)

Betreft: Daphne-programma

Voor het Daphne-programma, dat werd ingesteld om een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en kinderen, werd in de periode 2000/2003 20 miljoen euro financiële steun verleend. Kan de Commissie de lijst mededelen van de niet-gouvernementele organisaties, overheidsinstanties en particuliere instellingen die steun hebben gekregen? Heeft de Commissie in een beoordeling van de resultaten van het programma voorzien?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(16 oktober 2003)

Tijdens de periode 2000-2003 heeft het Daphne-programma 145 projecten gefinancierd ten voordele van organisaties en overheidsinstanties voor een totaalbedrag van 18 271 522 EUR.

Een volledige lijst van de gefinancierde projecten wordt rechtstreeks naar het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement toegezonden.

Jaarlijks wordt een evaluatie gemaakt van de resultaten en van de eerste effecten. Op basis van deze evaluatie wordt een syntheserapport opgesteld. Over het Daphne-programma zelf werd een tussentijdse evaluatie opgesteld. Zowel het verslag van deze tussentijdse evaluatie als de verslagen van de jaarlijkse evaluaties zijn beschikbaar op de internetsite van het programma: (http://europa.eu.int/comm/jus-tice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm).

Op dit ogenblik loopt de eindevaluatie van het Daphne-programma. Begin 2004 zou het verslag van deze evaluatie beschikbaar moeten zijn. Overeenkomstig artikel 9, lid 3 van het besluit 293/2000/EG(1) tot instelling van het Daphne-programma zal het verslag aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd.