Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2756/03 van Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) aan de Commissie. Gegevens van passagiers op vluchten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2756/03 van Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) aan de Commissie. Gegevens van passagiers op vluchten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

13.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/208


(2004/C 65 E/225)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2756/03

van Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) aan de Commissie

(15 september 2003)

Betreft: Gegevens van passagiers op vluchten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

De EU heeft besloten om aan de VS de gegevens van passagiers op vluchten van de EU naar de VS te verstrekken. Deze gegevens zijn zo gedetailleerd dat ze zelfs creditcardnummers omvatten.

Verlangt de EU op haar beurt van de VS dezelfde gegevens van passagiers op vluchten naar de EU? Indien dit niet het geval is, waarom verlangt de EU dan niet dezelfde informatie van de VS als dit land van de EU verlangt? Is de EU voornemens om passagiersgegevens te vragen die net zo gedetailleerd zijn als de gegevens waar de VS om verzoeken?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(18 november 2003)

De Commissie heeft niet besloten dat gegevens van passagiers aan de Verenigde Staten verstrekt mogen worden. In werkelijkheid hebben de Amerikaanse autoriteiten luchtvaartmaatschappijen die van, naar en over de Verenigde Staten vliegen eenzijdig de verplichting opgelegd toegang te verlenen tot PNR-informatie (Passenger Name Record), die waarschijnlijk persoonlijke gegevens bevat van passagiers alsmede gegevens over de reservering en de vlucht.

De Commissie is van mening dat deze verplichting mogelijk in strijd is met de EG-voorschriften inzake gegevensbescherming. Zij pleegt overleg met de bevoegde autoriteiten van de VS om tot een oplossing te komen die volledig strookt met zowel het Amerikaanse als het communautaire recht en het legitieme streven van de VS om terrorisme te bestrijden — een streven waar de Unie volledig achter staat — verenigbaar maakt met de noodzaak de grondrechten van de burgers, met inbegrip van hun persoonlijke gegevens, te beschermen.

Tijdens het overleg met de Amerikaanse autoriteiten heeft de Commissie erop gewezen dat zij bepaalde aspecten van het Amerikaanse verzoek om toegang tot passagiersgegevens in de huidige bewoordingen buiten proporties acht. Ook het Parlement en sommige nationale gegevensbeschermingsinstanties in de lidstaten zijn deze mening toegedaan.

Er zijn momenteel gesprekken gaande tussen de Commissie en de lidstaten om vast te stellen hoe bij de bestrijding van het terrorisme op een correcte manier gebruik kan worden gemaakt van PNR-data en wat daarbij de grenzen zijn. De Commissie heeft in haar overleg met de Amerikaanse autoriteiten bij voortduring aangedrongen op eerbiediging van het beginsel van wederkerigheid.