Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2869/03 van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Commissie. Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (EDCTP).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2869/03 van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Commissie. Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (EDCTP).

13.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/235


(2004/C 65 E/250)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2869/03

van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Commissie

(26 september 2003)

Betreft: Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (EDCTP)

Het EDCTP zal de uitvoering van klinische proeven steunen en de samenwerking tussen wetenschappers uit Europa en ontwikkelingslanden versterken. Hoe zullen de intellectuele eigendomsrechten op producten die uit dit gezamenlijke onderzoek voortkomen, beheerd/gedeeld worden?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(24 oktober 2003)

Bij de besprekingen in het Parlement en de Raad die uitmondden in de goedkeuring van Beschikking 1209/2003/EG(1) van 16 juni 2003 betreffende de deelname van de Gemeenschap aan het EDCTP-programma, werd gepoogd een evenwicht te vinden tussen het bevorderen van deelname van de sector door een adequate bescherming van intellectuele eigendomsrechten enerzijds, en het streven de bevolking van de ontwikkelingslanden een gemakkelijke en betaalbare toegang tot de onderzoeksresultaten te verschaffen anderzijds. Het bepaalde in artikel 2, onder g), is de neerslag van dit compromis:

Voorwaarde voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap is dat de bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten aldus zijn geformuleerd, dat zij ook voorzien, voor de bevolking van de ontwikkelingslanden, in een gemakkelijke en betaalbare toegang tot de onderzoeksresultaten van activiteiten van het EDCTP-programma en tot de producten die rechtstreeks voortvloeien uit die resultaten.

Deze bepaling is overgenomen door de nieuwe structuur (Europees Economisch Samenwerkingsverband (European Economic Interest Grouping — EEIG)) die op 27 juni 2003 in Nederland is opgericht om uitvoering te geven aan het EDCTP-programma.

De statuten van het EEIG bevatten reeds bepalingen die een weergave zijn van artikel 2, onder g), en in het contract tussen de Commissie en het EEIG zullen dezelfde eisen worden opgenomen. Het EEIG moet erop toezien dat deze bepaling wordt toegepast voor elk van de klinische proeven die het financiert.

De Commissie zal de toepassing van artikel 2, onder g), door het EEIG nauwlettend volgen.