Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2924/03 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Europese Raad voor de energievoorziening.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2924/03 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Europese Raad voor de energievoorziening.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/190


(2004/C 78 E/0196)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2924/03

van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie

(6 oktober 2003)

Betreft: Europese Raad voor de energievoorziening

De zomer van 2003 zal onder meer de geschiedenis ingaan als de zomer waarin talrijke elektriciteitsstoringen er in verschillende landen voor zorgden dat de stroomvoorziening, die de overheid voor haar burgers moet verzekeren, werd onderbroken.

Dat een van die elektriciteitsstoringen plaatsvond in het Verenigd Koninkrijk, in de regio Londen, heeft bij analisten de vraag doen rijzen of de Europese Unie misschien een Europese Raad moet oprichten die toeziet op een gewaarborgde energievoorziening, om te voorkomen dat andere delen van de Unie met dezelfde problemen worden geconfronteerd.

Meent de Commissie dat een Adviesraad moet worden ingesteld om de veiligheid van de energievoorziening te verzekeren, teneinde de EU te beschermen tegen elektriciteitsstoringen zoals die zich de voorbije zomer hebben voorgedaan?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(13 november 2003)

Geen enkel elektriciteitssysteem is 100 % immuun voor stroomonderbrekingen. Toch is een herhaling van het grote aantal incidenten in 2003 op regelmatige basis onaanvaardbaar voor de Europese burgers.

Algemeen is de Commissie van oordeel dat het de taak van de lidstaten is om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te garanderen. Dit geld zowel voor de toereikendheid van de productiecapaciteit (voldoende productiecapaciteit om op elk ogenblik het verbruik te garanderen) als voor de toereikendheid van het netwerk (voldoende transmissie- en distributienetwerkcapaciteit om op elk moment de belasting op te vangen).

Aangezien de elektriciteitstransmissie in heel Europa onderling verbonden is, moeten de exploitanten van het systeem nauw samenwerken. Daartoe is de Unie voor de coördinatie van de elektriciteitsdistributie (UCTE), op verzoek van het Forum van regulerende instanties voor de elektriciteitssector in Florence, begonnen aan de opstelling van een exploitatiehandboek waarin bindende regels inzake continuïteit en betrouwbaarheid binnen het UCTE-netwerk zullen worden vastgelegd.

Met dit werk wil men in de eerste plaats de bestaande akkoorden, die al een aantal jaren van kracht zijn tussen de exploitanten van het systeem, consolideren. Ook de Commissie, Europese regelgevers, de transmissie-exploitanten buiten de UCTE en andere belanghebbenden hebben tot dit werk bijgedragen. De verordening betreffende grensoverschrijdende handel in elektriciteit voorziet in de mogelijkheid om in de richtsnoeren inzake congestiebeheer gemeenschappelijke regels over minimale veiligheid en exploitatienormen voor het gebruik en de exploitatie van het netwerk op te nemen. De Commissie is voornemens om in toekomstige richtsnoeren dergelijke basisprincipes op te nemen om de ontwikkeling van het handboek te ondersteunen.

Het is eveneens van belang dat het huidige regelgevingskader adequate investeringen in infrastructuur voor elektriciteitsopwekking en -transmissie op middellange en lange termijn garandeert. De Commissie is voornemens tegen einde 2003 een mededeling hieromtrent op te stellen, waarin specifieke voorstellen hieromtrent zullen worden opgenomen.