Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2981/03 van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie. Schending van richtlijn 89/49/EEG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2981/03 van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie. Schending van richtlijn 89/49/EEG.

13.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/253


(2004/C 65 E/268)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2981/03

van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie

(9 oktober 2003)

Betreft: Schending van richtlijn 89/49/EEG

Kan de Commissie zeggen welke hogeronderwijsdiploma's waarmee een opleiding rechten (of eventueel een andere universitaire faculteit of hogeronderwijsinstelling of een andere instelling van dit onderwijsniveau) van ten minste drie jaar wordt afgesloten, onder de bepalingen van richtlijn 89/48/EEG(1) vallen en bijgevolg toegang verlenen tot het beroep van advocaat, overeenkomstig de hoger genoemde richtlijn, ook in een andere lidstaat dan die waar het diploma is behaald?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(17 november 2003)

De Commissie beschikt niet over een lijst van diploma's die toegang verlenen tot het beroep van advocaat in de verschillende lidstaten en erkend kunnen worden in overeenstemming met Richtlijn 89/48/EEG(2). Deze richtlijn laat de lidstaten vrij eigen regelingen voor beroepen te treffen en het niveau en de aard van de kwalificaties vast te stellen die voor een bepaald beroep vereist zijn. Voor zover de Commissie weet, verlenen enkele lidstaten buitenlanders toegang tot het beroep van advocaat op voorwaarde dat zij een graad in de rechten hebben, een aanpassingsstage hebben doorlopen en een aanvullend examen hebben afgelegd. Informatie over het diploma dat in elk land wordt gevraagd kan worden opgevraagd bij de nationale „contactpunten” voor diploma's en erkenning van beroepsopleidingen. Van de contactpunten is een lijst opgesteld die te vinden is op de website van de Commissie: [http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications/index.htm]. Tot slot bevat Richtlijn 98/5/EG(3) een lijst van in de lidstaten bestaande advocatentitels. In de richtlijn wordt echter geen melding gemaakt van diploma's die vereist zijn voor toegang tot het beroep van advocaat.