Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3254/03 van José Ribeiro e Castro (UEN) aan de Commissie. Lijst van prioritaire projecten van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3254/03 van José Ribeiro e Castro (UEN) aan de Commissie. Lijst van prioritaire projecten van de Commissie.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/796


(2004/C 78 E/0846)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3254/03

van José Ribeiro e Castro (UEN) aan de Commissie

(3 november 2003)

Betreft: Lijst van prioritaire projecten van de Commissie

Naar verluidt heeft de Europese Commissie de Europese Raad in Brussel een lijst met 13 projecten voorgelegd die voor de Europese Unie prioriteit hebben. Deze projecten maken deel uit van een reeks van 29 projecten waarmee investeringen van in totaal 220 miljard euro gemoeid zijn en die, volgens dezelfde bron, het bruto binnenlands product van de Europese Unie met 0,6% zullen doen toenemen en 400 000 arbeidsplaatsen per jaar zullen scheppen.

De lijnen van de hogesnelheidstrein (beter bekend als de TGV) op het Iberisch schiereiland staan niet op deze lijst, tot verdriet van Spanje en Portugal die net als andere perifere lidstaten vrezen slechts indirect van de geplande investeringen te kunnen profiteren.

Kan de Commissie in dit verband antwoord geven op de volgende vragen:

Heeft zij de Europese Raad inderdaad een lijst met prioriteiten voorgelegd?

Kan zij bevestigen dat de Iberische TGV-lijnen niet op deze lijst staan?

Hoe verklaart zij dit, met name in het licht van de beginselen van economische en sociale samenhang, gelijkheid en de totstandbrenging van de interne markt?

Welke maatregelen heeft zij genomen of zal zij nemen om te voorkomen dat de lidstaten met een perifere ligging slechts indirect van de geplande investeringen profiteren?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(8 december 2003)

De Commissie heeft op 1 oktober 2003 haar aanvullende voorstel tot wijziging van de communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet gepresenteerd(1). Het voorstel houdt nieuwe prioriteitsprojecten in die worden toegevoegd aan de 14 projecten van de lijst van Essen, waartoe in 1994 reeds is besloten, en de door de Commissie in 2001 voorgestelde en door het Parlement gesteunde projecten. De projecten zijn geselecteerd na vaststelling van strikte criteria, die eveneens in de tekst van het voorstel zijn opgenomen. De lijst van projecten die door de Commissie als prioritair worden beschouwd, bevat in totaal 26 in de periode tot 2020 te realiseren projecten, die een investering van 220 miljard euro vertegenwoordigen.

De Iberische TGV-verbindingen worden als prioritair project voorgesteld. Zo wordt de hogesnelheids-verbinding Lissabon/Porto-Madrid voorgesteld als uitbreiding van het prioritaire project nr. 3 „Hogesnelheidslijn in het zuidwesten van Europa”, dat al sinds 1994 de verbindingen Madrid-Barcelona-Montpellier en Madrid-Vitoria-Dax omvat. Dit project wordt ook naar het noorden uitgebreid met de lijnvakken Montpeller-Nimes en Dax-Bordeaux-Tours. Bovendien wordt het totale hogesnelheidsnet van het Iberische schiereiland (project nummer 19), met inbegrip van de verbinding Vigo-Porto, al sinds 2001 voorgesteld als prioritair project.

Onder de projecten die als prioritair worden beschouwd bevinden zich ook de goederenspoorlijn langs de as Sines-Madrid-Parijs (project nummer 16), met inbegrip van de spoorlijn Sines-Badajoz en de spoorwegverbinding over de Pyreneeën. Al deze spoorwegprojecten dragen bij tot de verbinding van Portugal en Spanje onderling en met de rest van het trans-Europese netwerk.

Het Iberische schiereiland zal ook kunnen profiteren van de mogelijkheden van de snelwegen van de zee, die ook als prioritair project (project nr. 21) zijn opgenomen in het voorstel van de Commissie van 1 oktober 2003.

Anderzijds heeft de Europese Raad van 16 en 17 oktober 2003 in het kader van het door de heer Prodi geïnitieerde Europese groei-initiatief „de Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB), en de betrokken samenstellingen van de Raad (uitgenodigd) om, onverminderd de in het voorstel van de Commissie vastgestelde prioriteiten, een” snelstartprogramma.„op te stellen met een lijst projecten in een uitgebreide Unie”. Dit „snelstartprogramma”, dat op 11 november 2003 door de Commissie is vastgesteld(2), veronderstelt niet dat de reeds door de Commissie vastgestelde prioriteiten — gezamenlijk door het Parlement en de Raad te beslissen — opnieuw ter discussie worden gesteld maar dat daarentegen een initiatief wordt ontplooid om de start van een bepaald aantal rijpe en grensoverschrijdende trajecten te versnellen, zodat een hefboomwerking ontstaat voor al deze projecten, die alle een prioritair karakter behouden. Onder de in dit programma opgenomen projecten bevinden zich de TGV-verbindingen Lissabon-Madrid, Vigo-Oporto en Perpignan-Figueras, alsmede de snelwegen van de zee. De Commissie zal haar voorstellen met betrekking tot het „snelstartprogramma” presenteren in haar verslag aan de Europese Raad van december 2003 over het Europese groei-initiatief.