Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3255/03 van Marie Isler Béguin (Verts/ALE)en Yves Piétrasanta (Verts/ALE) aan de Commissie. Eerbiediging van rechten en justitie na de ramp van Bhopal in India.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3255/03 van Marie Isler Béguin (Verts/ALE)en Yves Piétrasanta (Verts/ALE) aan de Commissie. Eerbiediging van rechten en justitie na de ramp van Bhopal in India.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/243


(2004/C 78 E/0245)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3255/03

van Marie Isler Béguin (Verts/ALE) en Yves Piétrasanta (Verts/ALE) aan de Commissie

(3 november 2003)

Betreft: Eerbiediging van rechten en justitie na de ramp van Bhopal in India

De industrieramp in de fabriek Union Carbide (UC) in Bhopal (India) in december 1984 heeft de verspreiding van 40 ton giftige stoffen tot gevolg gehad, waardoor 20 000 mensen zijn omgekomen en een half miljoen mensen zijn vergiftigd.

De directie van deze fabriek had een hebzuchtig beleid gevoerd waarbij gespaard werd op veiligheidsapparatuur, scholing van het personeel en uitrusting. Bovendien heeft het achterhouden van informatie door de fabrieksleiding op het moment van de explosie over de aard en het gevaarlijke karakter van de chemische stoffen die in de lucht ontsnapt waren, de besluiten inzake evacuatie en medische eerste hulp bemoeilijkt.

De duurzame en meedogenloze gevolgen van deze milieubesmetting komen tot uiting in ernstige ziekten waaronder 120 000 burgers lijden, en een tiental doden per maand.

De strategie van de directie van UC om de justitie te ontlopen heeft in 2001 een nieuwe wending gekregen, nl. de fusie met de industriegroep Dow.

Voelt de Commissie zich door deze rampzalige toestand in Bhopal niet genoopt zo spoedig mogelijk al haar middelen en die van de lidstaten in te zetten om dergelijke rampen die traumatisch zijn voor het milieu en de volksgezondheid, zoveel mogelijk tegen te gaan en uit te roeien en om te zorgen voor een medisch-epidemiologische begeleiding van de bevolking die gedwongen is in het getroffen gebied te blijven wonen?

Zal de Commissie zich door het schandaal van de rechtsweigering na deze industrieramp genoopt voelen zich in te zetten, met gebruikmaking van haar rechten en die van de lidstaten, voor het herstel van de rechten, voor de schadevergoeding aan de slachtoffers en voor de gerechtelijke vervolging van degenen die voor deze ramp verantwoordelijk zijn? Zal zij een onderzoek instellen naar de oorzaken van deze ramp en naar het verleden en de tekortkomingen op milieugebied van Union Carbide bij haar activiteiten op wereldniveau?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(5 december 2003)

De Commissie maakt zich grote zorgen over de humanitaire, ecologische en medische gevolgen van de ramp met het gifgas in Bhopal, India. De Commissie is een actieve donor in India en is voornemens bij te dragen aan een voor heel India geldend programma ter anticipatie van rampen en ter vermindering van de gevolgen van rampen. Hoewel dit programma zich overwegend zal richten op natuurrampen, streeft het ook naar rampenplannen in het maatschappelijk middenveld die het land moeten helpen om te gaan met rampen als en wanneer deze zich voordoen.

De Commissie steunt ook een groot aantal niet-gouvernementele organisaties (NGO's), waarvan sommige zich bezighouden met nationale problemen op het gebied van mensenrechten en rechtsgeschillen van algemeen belang.

Het dient ook te worden benadrukt dat de regering van India sinds Bhopal strengere milieuwetgeving tot stand heeft gebracht.

De Commissie is betrokken bij een dialoog over de milieuproblematiek met de regering van India en een werkgroep van hoge functionarissen met vertegenwoordigers van beide kanten komt regelmatig bijeen om de voortgang te bewaken.

De Commissie kan de geachte parlementsleden dan ook verzekeren dat zij de tragedie in Bhopal, maar ook andere problemen die verband houden met het regelgevingskader en de zorg om het milieu, in haar samenwerkingsactiviteiten met India nauwlettend volgt.