Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3549/03 van José Ribeiro e Castro (UEN) aan de Commissie. Cohesiefonds — Portugal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3549/03 van José Ribeiro e Castro (UEN) aan de Commissie. Cohesiefonds — Portugal.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/583


(2004/C 78 E/0617)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3549/03

van José Ribeiro e Castro (UEN) aan de Commissie

(28 november 2003)

Betreft: Cohesiefonds — Portugal

Uit informatie van de Commissie blijkt dat de opschorting van het Cohesiefonds voor Portugal begin dit jaar is opgeheven. Opvallend is dat er sindsdien weinig of niets over deze normalisering van het Cohesiefonds is gezegd en geschreven. Het is genoegzaam bekend dat Portugal, dank zij het beleid van de regering, een enorme inspanning heeft geleverd om zijn begroting in evenwicht te brengen en zich te schikken naar het Stabiliteits- en groeipact. Het is ook bekend dat Portugal om geografische redenen en in het bijzonder als gevolg van de aanstaande uitbreiding, een ernstig economisch nadeel zal ondervinden van zijn perifere ligging. Daarom zijn de interventies op het vlak van de vervoersinfrastructuur zo buitengewoon belangrijk.

Anderzijds doet sinds de Europese Raad van Gotenburg in 1999 en van Lissabon in 2000 — gelukkig — de stelling opgeld dat bij het nastreven van de doelstellingen van de economische en materiële ontwikkeling van de Europese Unie slechts rekening moet worden gehouden met het duurzaamheidscriterium, met andere woorden de milieudimensie. Zo bijvoorbeeld werd voor het eerst een milieuvoorwaarde ingevoerd voor bepaalde activiteiten, onder meer binnen het bevoegdheidsgebied van de EU.

Vervoersinfrastructuur en milieu zijn dan ook van wezenlijk belang voor de nagestreefde convergentie in Portugal en de sociale cohesie in de EU. Daarom behoren beide gebieden ook tot de toepassingssfeer van het Cohesiefonds.

1.

Kan de Commissie mij meedelen wat de situatie is met betrekking tot de toepassing van het Cohesiefonds in Portugal, zowel wat de projecten als wat het kwantitatief aspect betreft?

2.

Zijn de berichten waar als zou Portugal de middelen uit dit fonds dreigen mis te lopen?

3.

Hoeveel procedures verdienen volgens de Commissie op dit moment te worden goedgekeurd?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(9 januari 2004)

Het indicatieve bedrag dat voor het jaar 2003 uit het Cohesiefonds aan Portugal is toegewezen, is 478 miljoen euro. Daarbij komt nog het bedrag van 169 miljoen euro dat in 2002 door Portugal niet is vastgelegd. Portugal beschikte dus in 2003 over een indicatief bedrag van 647 miljoen euro voor de cofinanciering van projecten op het gebied van vervoer en milieu.

In december 2003 zijn door de Commissie betalingsverplichtingen aangegaan voor 645 miljoen euro, waarvan 139 miljoen euro voor 12 projecten die reeds in de vorige jaren waren goedgekeurd en 506 miljoen euro voor 23 nieuwe projecten.

De Commissie is dan ook van oordeel dat de besteding van de vastleggingskredieten van het Cohesiefonds bevredigend is, aangezien de achterstand van 2002 kon worden ingelopen.