Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3565/03 van Herbert Bösch (PSE) aan de Commissie. Voorbereiding op de toetreding in de grensregio's van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3565/03 van Herbert Bösch (PSE) aan de Commissie. Voorbereiding op de toetreding in de grensregio's van de Europese Unie.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/150


(2004/C 88 E/0160)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3565/03

van Herbert Bösch (PSE) aan de Commissie

(2 december 2003)

Betreft: Voorbereiding op de toetreding in de grensregio's van de Europese Unie

In het kader van de uitbreiding stelt de Europese Unie in het kader van het programma „Voorbereidende maatregelen betreffende de gevolgen van de uitbreiding in de grensregio's van de Unie” middelen ter beschikking.

Voor het jaar 2004 werd onder andere een oproep tot het indienen van voorstellen voor „Kwalificatieinitiatieven voor kwetsbare groepen van de beroepsbevolking in de aan de kandidaatlanden grenzende EU-regio's” gepubliceerd(1). Doel van het project is onder meer door de uitbreiding bedreigde werknemers door kwalificerings- en opleidingsmaatregelen te stimuleren om zo hun geografische beroepsmobiliteit te verbeteren. In dit programma wordt bepaald dat sociale partners, onderwijsinstellingen, beroepsopleidingscentra en universiteiten in een EU-lidstaat een subsidie kunnen aanvragen.

Waarom kunnen weliswaar de sociale partners als geheel maar niet afzonderlijke organisaties van werknemers in het kader van dit programma subsidie aanvragen?

Is voor het jaar 2005 een aanbesteding voor kwalificatieinitiatieven voor kwetsbare groepen in de grensregio's voorzien? Zo ja, worden dan de organisaties die voor subsidie in aanmerking komen uitgebreid met organisaties van werknemers? Zo nee, waarom niet?

Welke andere projecten staan naar aanleiding van de uitvoering van het programma „Voorbereidende maatregelen betreffende de gevolgen van de uitbreiding in de grensregio's van de Unie” op stapel, waaraan werknemersorganisaties kunnen deelnemen?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(5 februari 2004)

Voor de door het geachte parlementslid genoemde oproep tot het indienen van voorstellen konden aanvragen worden ingediend door „sociale partners, onderwijsinstellingen, beroepsopleidingscentra en universiteiten”. Onder „sociale partners” vallen zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. Derhalve komen ook afzonderlijke werknemersorganisaties in aanmerking voor steun. De aanvragen worden momenteel beoordeeld. Ten minste twee hiervan werden ingediend door vakbonden.

In de EU-begroting zijn er op dit gebied geen verdere maatregelen gepland uit de begrotingsmiddelen voor 2004; in 2005 zullen derhalve geen oproepen tot het indienen van voorstellen worden uitgeschreven.

Als onderdeel van het programma „Voorbereidende maatregelen betreffende de gevolgen van de uitbreiding in de grensregio's van de EU” werden de volgende oproepen tot het indienen van voorstellen uitgeschreven, waaraan de vakbonden als partner konden participeren:

ELARG/1/140503/SME/B53003: „Regionale partnerschapsactiviteiten voor micro-ondernemingen in EU-regio's langs de grenzen met de kandidaat-landen, met de nadruk op ondersteunende diensten”(2).

ELARG/3/140503/ADM/B53003: „Grensoverschrijdende initiatieven voor lokale en regionale autoriteiten in de aan de kandidaat-landen grenzende EU-regio's”(2).

De naar aanleiding van deze oproepen ontvangen voorstellen worden momenteel door de bevoegde comités beoordeeld. De aanvragers zullen, zodra het beoordelingsproces is voltooid, in de komende weken op de hoogte worden gebracht van de resultaten.