Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3575/03 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Raad. Europese gehandicaptenkaart.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3575/03 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Raad. Europese gehandicaptenkaart.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/248


(2004/C 84 E/0294)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3575/03

van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Raad

(5 december 2003)

Betreft: Europese gehandicaptenkaart

In totaal 3 7 miljoen burgers van de Unie leven met een handicap, d.w.z. iedere tiende in de Europese Unie levende burger heeft hiermee te maken. Het Europees Jaar van de gehandicapten, dat over enkele weken afloopt, dient nieuwe stimulansen te bieden en concrete resultaten op te leveren om gelijke rechten voor gehandicapte EU-burgers te bewerkstelligen, zodat zij in de toekomst ten volle op alle terreinen van het leven kunnen participeren.

Een stap in de goede richting zou de invoering zijn van een voor de gehele EU geldende gehandicapten-kaart die faciliteiten en voordelen ongeacht de nationaliteit garandeert en deze zonder problemen voor elke gehandicapte toegankelijk maakt. In mijn schriftelijke vraag E-2173/02(1) van 18 juli 2002 heb ik reeds op de noodzaak van een dergelijke gehandicaptenkaart gewezen.

Aangezien elke lidstaat zelf over de omvang van de faciliteiten en voordelen voor gehandicapten kan beslissen, is een uniforme in de gehele EU geldende gehandicaptenkaart nodig die elke gehandicapte burger van de Unie in elk land gelijke rechten garandeert.

Kan de Raad antwoord geven op de volgende vragen:

Is de EU reeds begonnen met een eerste reflectie op de invoering van een voor de gehele EU geldende gehandicaptenkaart?

Zo ja, wat houdt deze reflectie in?

Zo neen, is het niet noodzakelijk om een op het gehele grondgebied van de EU geaccepteerde gehandicaptenkaart in te voeren?

Antwoord

(11 maart 2004)

De Raad herinnert het geachte parlementslid eraan dat gehandicaptenkaarten onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen.

De Raad heeft zich herhaaldelijk bezorgd getoond over de situatie van mensen met een handicap, maar heeft de vragen die het geachte parlementslid stelt, nooit besproken.