Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3646/03 van Salvador Jové Peres (GUE/NGL)en Pedro Marset Campos (GUE/NGL) aan de Commissie. Akkoord EU-Marokko.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3646/03 van Salvador Jové Peres (GUE/NGL)en Pedro Marset Campos (GUE/NGL) aan de Commissie. Akkoord EU-Marokko.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/618


(2004/C 78 E/0654)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3646/03

van Salvador Jové Peres (GUE/NGL) en Pedro Marset Campos (GUE/NGL) aan de Commissie

(9 december 2003)

Betreft: Akkoord EU-Marokko

Tijdens de zittingen van de Raad van Landbouw in maart en december 1997 werd gewezen op de noodzaak „om bij het bepalen van het communautaire standpunt in onderhandelingen met derde landen rekening te houden met de kenmerken van de communautaire landbouwmarkt en met de sociaal-economische gevolgen van de op diezelfde markt overwogen concessies, en acht het eveneens noodzakelijk in dezen een coherente algemene strategie te ontwikkelen”, werd de Commissie aangespoord „om regelmatig analyses te maken van de situatie van de handel in landbouwproducten en met name van de gevolgen van de preferentiële invoerregelingen voor deze producten in de Gemeenschap” en werd de noodzaak onderstreept om „te beschikken over een analyse van de effecten van de concessies die kunnen worden toegekend aan derde landen of groepen van derde landen en de voordelen die hieruit voor de Europese Unie kunnen voortvloeien, vóór de aanneming van onderhandelingsrichtlijnen of autonome maatregelen die concessies voor landbouwproducten behelzen”.

Heeft de Commissie de door de Raad verlangde studies naar de gevolgen verricht om het communautaire standpunt bij de onderhandelingen met Marokko te kunnen vaststellen? Kan zij deze studies doen toekomen? Wat is het tijdschema van de Commissie voor het voorleggen van de regelmatige analyses van de gevolgen van de Associatieovereenkomst met Marokko waar de Raad om heeft verzocht?

Gecombineerd Antwoord

van de heer Patten namens de Commissie

op de schritftelijke vragen E-3645/03 en E-3646/03

(30 januari 2004)

De contingenten in de recente overeenkomst met Marokko betreffende de invoer van landbouwproducten zijn vastgesteld op basis van de traditionele handelsstromen. Marokko heeft het in de Associatieovereenkomst vastgestelde contingent voor de uitvoer van courgettes overschreden. Dit heeft evenwel niet geleid tot verstoringen op de communautaire markt noch tot klachten van enig bedrijf of land. De desbetreffende gegevens werden tevens regelmatig verstrekt aan het Comité van beheer voor groenten en fruit. De Commissie achtte het derhalve niet nodig actie te ondernemen, omdat er geen vermoeden van fraude of andere twijfels bestaan, aangezien de overschrijding van de invoercontingenten het gevolg is van een toegenomen vraag naar courgettes in de Gemeenschap.

In 1997 is een effectrapportage verricht. In 2002 heeft de Raad de Commissie formeel verzocht nieuw onderzoek te verrichten naar het effect van de vrijmaking van de mediterrane landbouwproducten op de bilaterale onderhandelingen betreffende landbouw. Er is naar dit onderzoek verwezen in de conclusies van de vergadering van de Euro-mediterrane minsters van Buitenlandse Zaken op 2 en 3 december 2003 in Napels. Dit onderzoek werd onlangs afgesloten en kan worden geraadpleegd op (www.femise.org).

De Commissie is zich terdege bewust van de specifieke gevoeligheden in verband met de mediterrane producten. Om deze reden informeert zij de betrokkenen op gezette tijden, zowel in de diverse beheers- en raadgevende comités als via de verschillende werkgroepen van de Raad.