Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3690/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanpassing van de subsidies uit het Daphne-programma voor de gemeente Florence.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3690/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanpassing van de subsidies uit het Daphne-programma voor de gemeente Florence.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/629


(2004/C 78 E/0663)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3690/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(9 december 2003)

Betreft: Aanpassing van de subsidies uit het Daphne-programma voor de gemeente Florence

In haar antwoord op schriftelijke vraag E-1006/03(1), waarin werd gevraagd of de gemeente Florence projectvoorstellen had ingediend en daarvoor subsidies had ontvangen uit hoofde van het Daphne-programma, heeft de Commissie laten weten dat er enkele voorstellen waren ingediend en dat de resultaten van de beoordeling ervan in juli 2003 beschikbaar zouden zijn.

Kan de Commissie meedelen of voor de ingediende projectvoorstellen inderdaad subsidie is ontvangen en kan zij, indien dit niet het geval is, meedelen waarom deze projecten niet voor subsidiëring in aanmerking kwamen?

Kan de Commissie voorts meedelen of er sindsdien andere projectvoorstellen zijn ingediend?