Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3793/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het programma Leonardo da Vinci voor de gemeente Pisa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3793/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het programma Leonardo da Vinci voor de gemeente Pisa.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/321


(2004/C 78 E/0329)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3793/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(11 december 2003)

Betreft: Laatste ontwikkelingen rond subsidies uit hoofde van het programma „Leonardo da Vinci” voor de gemeente Pisa

Op mijn eerdere vraag E-1070/03(1), waarin ik vroeg of de gemeente Pisa in het kader van het programma „Leonardo da Vinci” projecten heeft ingediend en subsidies heeft ontvangen, antwoordde de Commissie op 8 mei 2003 dat deze stad geen projecten heeft voorgesteld.

Kan de Commissie, nog steeds voor wat de centraal beheerde middelen aangaat, meedelen of na genoemde datum nog projecten zijn ingediend, en met welk resultaat?

Gecombineerd Antwoord

van mevrouw Reding namens de Commissie

op de schritftelijke vragen E-3765/03, E-3766/03, E-3767/03, E-3768/03, E-3769/03, E-3770/03, E-3771/03, E-3772/03, E-3773/03, E-3774/03, E-3775/03 en E-3793/03

(15 januari 2004)

Een deel van de uit hoofde van het Leonardo da Vinci-programma toegewezen middelen wordt gedecentraliseerd beheerd door nationale bureaus. Dat geldt in het bijzonder voor projecten voor grensoverschrijdende mobiliteit; 40 procent van de jaarlijkse begroting van het programma wordt besteed voor dit soort projecten.

Voor meer informatie over deze projecten kan de geachte afgevaardigde contact opnemen met het nationaal bureau in Italië: ISFOL, Via G.B. Morgagni 30/e, I-00161 Roma, tel. (+39-06) 44 59 01 fax (+39-06) 44 59 04 75.

Er is een zoekactie uitgevoerd met betrekking tot de middelen die centraal door de Commissie beheerd worden (proefprojecten, thematische acties, taalbeheersing, grensoverschrijdende netwerken, referentieinstrumenten). Het ging daarbij om de gemeenten Ancona, Carrara, Firenze, Livorno, Macerata, Massa, Perugia, Pisa, Pistoia, Prato, Siena en Terni. Gebleken is dat geen van deze gemeenten heeft gereageerd op de oproep tot het indienen van voorstellen zoals die in het kader van het Leonardo da Vinci-programma voor 2003 is uitgebracht (de selectieprocedure is in juli 2003 afgesloten).