Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3795/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Het halen van de VN-streefcijfers voor duurzame visserij.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3795/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Het halen van de VN-streefcijfers voor duurzame visserij.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/857


(2004/C 78 E/0910)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3795/03

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(11 december 2003)

Betreft: Het halen van de VN-streefcijfers voor duurzame visserij

Kan de Commissie stap voor stap haar strategie toelichten om te zorgen dat alle visserijactiviteiten in EU-wateren met ingang van 2015, de datum die door de VN-Wereldconferentie inzake duurzame ontwikkeling is vastgesteld, op duurzame wijze plaatsvinden?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(16 januari 2004)

De Commissie zal alles in het werk stellen om de verbintenis na te leven die is aangegaan op de Wereldtop van Johannesburg over duurzame ontwikkeling, met name: „Maintain or restore stocks to levels that can produce the maximum sustainable yield with the aim of achieving these goals for depleted stocks on an urgent basis and where possible not later than 2015” (Bestanden handhaven of herstellen op een zodanig peil dat zij de grootst mogelijke duurzame opbrengst opleveren, met de bedoeling om, voor met uitputting bedreigde bestanden, dat doel zo snel mogelijk en in elk geval uiterlijk in 2015 te bereiken.

Om dit doel te bereiken zal de Commissie gebruik maken van de tijdens de recente hervorming van het Gemeenschappelijk visserijbeleid aangenomen wettelijke instrumenten, en in het bijzonder:

de vaststelling van herstelplannen voor bestanden die zich buiten biologisch veilige grenzen bevinden, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2371/2002(1). Tot nu toe heeft de Commissie voorstellen gedaan voor herstelplannen betreffende vijf bestanden van kabeljauw en één bestand van heek (die onlangs door de Raad zijn goedgekeurd) en heeft ze voorstellen gedaan voor heek en Nephrops in het Iberisch schiereiland en voor de tongbestanden in het westelijke Kanaal en in de Golf van Biskaje. Andere voorstellen kunnen nog volgen;

de vaststelling van beheersplannen voor de instandhouding en exploitatie van bestanden binnen biologisch veilige grenzen, overeenkomstig artikel 6 van de voornoemde verordening;

de goedkeuring, indien vereist, van de in artikel 7 van diezelfde verordening vastgestelde noodmaatregelen,

de aanpassing van de vangstcapaciteit en de afschaffing van structurele steun die tot verhoging van de vangsten leidt, zoals bepaald in hoofdstuk III van dezelfde verordening en in de bepalingen ter uitvoering daarvan.

Als aanvulling op bovengenoemde strategie, en om de doeltreffendheid van de maatregelen te verhogen, overweegt de Commissie ook:

een verbetering van de wetenschappelijke basis voor beheersbesluiten, gebaseerd op de Mededeling „Verbetering van het wetenschappelijk en technisch advies ten behoeve van het communautaire visserijbeheer” (2003/C 47/06).

een verbetering van de deelneming van de belanghebbenden aan het besluitvormingsproces, door de oprichting van regionale adviesraden als aangegeven in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 2371/2002 en in het voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid(2);

een verbetering van de tenuitvoerlegging van visserijbeheersmaatregelen overeenkomstig de richtsnoeren aangegeven in de Mededeling „Naar een uniforme en effectieve uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid”(3).

Voor zover het bestanden buiten de communautaire wateren betreft, zal de Commissie bijdragen tot het tot stand brengen van een zo duurzaam mogelijke visserij door het verder uitwerken van het beleid dat is vastgelegd in een aantal recente beleidsdocumenten, en in het bijzonder in de Mededeling van de Commissie over een geïntegreerd kader voor partnerschapovereenkomsten op visserijgebied met derde landen(4) en in de Mededeling „Actieplan van de Gemeenschap ter bestrijding van illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij”(5).