Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4035/03 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie. Toepassing in Portugal van de verordening betreffende distributie van auto's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4035/03 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie. Toepassing in Portugal van de verordening betreffende distributie van auto's.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/287


(2004/C 84 E/0333)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4035/03

van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie

(5 januari 2004)

Betreft: Toepassing in Portugal van de verordening betreffende distributie van auto's

1.

Op 9 december woonde ik in Brussel een vergadering bij van de Europese Bond van autofabrikanten. Op deze bijeenkomst kondigde de voorzitter — Louis Schweitzer, eerste man van Renault — aan dat de autofabrikanten naar aanleiding van de nieuwe verordening betreffende de distributie van auto's over zouden gaan tot harmonisatie van de basisprijzen van de in de EU-lidstaten verkochte auto's.

2.

Ik wees hem erop dat dit tot gevolg zou hebben dat de autoprijzen in Portugal zouden stijgen, hetgeen door hem werd bevestigd.

3.

Nu wordt met de nieuwe verordening juist het tegengestelde beoogd en is het de bedoeling dat door daling van de verkoopprijzen vernieuwing van het wagenpark wordt gestimuleerd, met alle positieve gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid vandien. Wat vindt de Commissie van dit voornemen, dat in de Portugese autobranche en bij de Portugese consument tot ernstige ongerustheid heeft geleid?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(5 februari 2004)

Het beleid van de Commissie inzake concurrentie in de motorvoertuigensector heeft steeds gestreefd naar een vrije mededinging tussen de autodistributeurs, of zij al dan niet gevestigd zijn in eenzelfde land van de Unie. Deze aanpak, die verwoord is in de nieuwe groepsvrijstellingsverordening(1) die op 1 oktober 2002 van kracht werd, bevordert de totstandbrenging van een interne markt in de motorvoertuigensector. Hierdoor kan de Europese consument tegenwoordig kopen tegen de gunstigste aankoopvoorwaarden binnen de Unie. Voor bepaalde autofabrikanten heeft dit integratieproces van de nationale markten geleid tot een beleid van convergentie op het gebied van basisprijzen (exclusief belasting) voor voertuigen van eenzelfde merk en eenzelfde model binnen de verschillende landen van de Unie.

Wat de stijging van de basisprijs van auto's in Portugal betreft, waarover het geachte parlementslid het heeft, zou de Commissie erop willen wijzen dat elke autofabrikant zijn prijzenbeleid volledig autonoom bepaalt. De Commissie heeft niet het recht tussen te komen in commerciële beslissingen van de producenten.

Wel bevat het Europese mededingingsrecht een algemeen verbod op iedere vorm van prijsstijging die een fabrikant en zijn onafhankelijke dealers of die concurrerende fabrikanten overeenkomen. Indien dergelijke praktijken aan het licht zouden komen, zou de Commissie haar plicht als behoedster over een eerlijke concurrentie op Europees niveau onmiddellijk nakomen.

Maar tot nog toe zijn er geen berichten die wijzen op georganiseerde prijsstijgingen op de Portugese markt.