Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4049/03 van Francesco Speroni (NI) aan de Commissie. Producten die GGO's bevatten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4049/03 van Francesco Speroni (NI) aan de Commissie. Producten die GGO's bevatten.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/904


(2004/C 78 E/0955)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4049/03

van Francesco Speroni (NI) aan de Commissie

(7 januari 2004)

Betreft: Producten die GGO's bevatten

Is het de Commissie bekend of cateringbedrijven die voor de overheid werken verplicht zijn aan te geven of hun producten meer GGO's bevatten dan wettelijk is toegestaan?

Zo niet, acht zij het dan niet opportuun een dergelijke verplichting alsnog in te voeren, niet alleen ter wille van de commerciële correctheid, maar ook met het oog op de voedselveiligheid?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(18 februari 2004)

Noch de geldende Gemeenschapswetgeving(1), noch Verordening (EG) nr. 1829/2003(2), die vanaf april 2004 van toepassing is, voorziet in de verplichting voor restaurants en instellingen om levensmiddelen die uit genetisch gemodificeerde organismen zijn verkregen of die uit genetisch gemodificeerde organismen verkregen ingrediënten bevatten, als zodanig te etiketteren.

De nieuwe regels voor de etikettering van levensmiddelen die genetisch gemodificeerd materiaal bevatten, en vooral artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1829/2003, zijn immers van toepassing op levensmiddelen die als zodanig aan de eindgebruiker of aan instellingen worden geleverd. Ze zijn dus alleen van toepassing op levensmiddelen die als zodanig door instellingen aan de eindgebruiker worden geleverd; wanneer de levensmiddelen worden getransformeerd of bereid, zijn de etiketteringseisen niet van toepassing.

Artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 biedt de mogelijkheid om via de comitéprocedure specifieke regels vast te stellen voor de informatie die moet worden verstrekt door instellingen die levensmiddelen leveren aan de eindgebruiker. Op dit moment wordt geen initiatief daartoe overwogen.

De bredere vraag welke informatie de horeca aan de consument moet verstrekken, wordt behandeld in het kader van de algemene herziening van de wetgeving inzake de etikettering van voedingsmiddelen.