Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0167/03 van Nirj Deva (PPE-DE) aan de Commissie. Gezondheidszorg voor bejaarden - regelingen tussen lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0167/03 van Nirj Deva (PPE-DE) aan de Commissie. Gezondheidszorg voor bejaarden - regelingen tussen lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0167/03

van Nirj Deva (PPE-DE) aan de Commissie

(29 januari 2003)

Betreft: Gezondheidszorg voor bejaarden regelingen tussen lidstaten

1. Is het aanvaardbaar dat, als een bejaarde en zieke inwoner van de EU zich moet verplaatsen van een lidstaat (Verenigd Koninkrijk) naar een andere (Spanje) om een aanvaardbaar niveau van verzorging te krijgen, de ene lidstaat (Verenigd Koninkrijk) dan geheel of gedeeltelijk de financiële steun inhoudt, met name een vooraf bepaalde bijdrage in de kosten die de patiënt wel zou krijgen als hij of zij in het Verenigd Koninkrijk zou worden verzorgd?

2. Is het Britse beleid in strijd met het EU-beleid wat betreft:

a) de wettelijkheid van het beleid en de schending van rechten

b) het daadwerkelijke vrij verkeer?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(7 maart 2003)

Het geachte parlementslid stelt een vraag betreffende tussen de lidstaten overeengekomen regelingen inzake de gezondheidszorg voor bejaarden. Voorts wil hij weten of het Verenigd Koninkrijk kan weigeren bij te dragen aan de verzorgingskosten, indien een bejaarde naar een andere lidstaat verhuist en de bijdrage in de verzorgingskosten in het Verenigd Koninkrijk wel zou zijn verstrekt.

Uit de vraag blijkt niet duidelijk welke bijdrage in verzorgingskosten wordt bedoeld en daarom ook niet of de vraag binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen(1) valt.

Richtlijn 90/365/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd(2) kent aan gepensioneerden het verblijfsrecht in een andere lidstaat toe.

Voor dit verblijfsrecht moet echter aan twee voorwaarden worden voldaan:

- de personen in kwestie moeten over toereikende bestaansmiddelen (pensioen) beschikken, zodat zij niet ten laste komen van het socialezekerheidsstelsel van het gastland;

- de personen in kwestie moeten over een ziektekostenverzekering beschikken die alle risico's dekt.

Kortom, de Commissie kan zonder nadere gegevens betreffende de door het geachte parlementslid genoemde uitkeringen voor verzorging niet beoordelen of in dit geval het Gemeenschapsrecht en -beleid overtreden worden. Indien het geachte parlementslid meer informatie kan verstrekken, zou de Commissie dit probleem beter kunnen beoordelen.

De Commissie is zich er evenwel van bewust dat hulpbehoevende personen die hun verzorging niet zelf kunnen betalen, in feite van het recht op vrij verkeer zijn uitgesloten.

(1) PB L 149 van 5.7.1971.

(2) PB L 180 van 13.7.1990.