Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0314/03 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Verslaggeving van Ierland met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0314/03 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Verslaggeving van Ierland met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0314/03

van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie

(10 februari 2003)

Betreft: Verslaggeving van Ierland met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving

Richtlijn 91/692/EEG(1) verplicht de lidstaten de Commissie regelmatig verslagen te sturen over de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving op nationaal niveau. Kan de Commissie een specificatie geven van de afzonderlijke wetgevingsstukken, voor de periode vanaf januari 1998 en aangeven hoeveel verslagen zouden moeten zijn ontvangen van Ierland en hoeveel er in feite ontvangen werden. Kan de Commissie voorts aangeven, indien zij althans over de desbetreffende informatie beschikt, wanneer zij de vertraagde verslagen verwacht te ontvangen? Kan de Commissie een evaluatie geven van de gevolgen van het uitblijven van verslagen die in het kader van deze Richtlijn verplicht zijn?

(1) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(17 maart 2003)

De verslaggevingsverplichtingen krachtens Richtlijn 91/692/EEG van de Raad van 23 december 1991 tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over de toepassing van bepaalde Richtlijnen op milieugebied hebben betrekking op drie hoofdonderdelen van de milieuwetgeving:

1. Luchtkwaliteit

Krachtens de huidige verslaggevingsverplichtingen op dit gebied, die betrekking hebben op diverse richtlijnen inzake luchtkwaliteit, heeft Ierland verslagen ingediend over:

- Richtlijn 80/779/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende grenswaarden en richtwaarden van de luchtkwaliteit voor zwaveldioxyde en zwevende deeltjes(1), Richtlijn 82/884/EEG van de Raad van 3 december 1982 betreffende een grenswaarde van de luchtkwaliteit voor lood(2) en Richtlijn 85/203/EEG van de Raad van 7 maart 1985 inzake luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxide(3).

Ierland heeft het driejaarlijkse verslag (vragenlijst van Beschikking 96/511/EEG van 29 juli 1996(4)) over de periode 1997-1999 ingediend. Dit verslag, dat in 2000 binnnen moest zijn, betreft de drie richtlijnen.

- Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit(5) en Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht(6).

Ierland heeft zijn verslag (vragenlijst van Beschikking 2001/839/EG van 8 november 2001(7)) over 2001 ingediend.

- Richtlijn 94/67/EG van de Raad van 16 december 1994 betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen(8)

Ierland heeft de vragenlijst (Beschikking 1998/184/EG van 25 februari 1998(9)) over de periode 1998-2000 beantwoord.

2. Afvalstoffen

Wat de communautaire wetgeving inzake afvalstoffen betreft, moeten de lidstaten overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 91/692/EEG om de drie jaar verslag bij de Commissie uitbrengen. Voor de periode 1998 tot en met 2000 moesten verslagen worden ingediend met betrekking tot de volgende richtlijnen: 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen(10) (zoals gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG van 18 maart 1991(11)); 91/689/EEG van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen(12); 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie(13); 86/278/EEG van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw(14); en 94/62/EG van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval(15). Ierland heeft de Commissie alle vereiste verslagen doen toekomen.

3. Water

Verslagen over de richtlijnen inzake water voor de periode vanaf januari 1998:

- Verslaggevingsperiode januari 1996 december 1998: voor alle richtlijnen, behalve Richtlijn 76/464/EEG van 4 mei 1976(16), zijn verslagen binnengekomen.

- Verslaggevingsperiode januari 1999 december 2001: er zijn verslagen binnengekomen over Richtlijn 80/778/EEG van 15 juli 1980(17) en Richtlijn 76/160/EEG van 8 december 1975(18); over de overige richtlijnen zijn geen verslagen ontvangen.

De operationele gevolgen van het ontbreken van krachtens de verschillende waterrichtlijnen vereiste verslagen variëren per richtlijn. De verslagen op grond van Richtlijn 80/778/EEG en Richtlijn 76/160/EEG verschaffen waardevolle informatie over de kwaliteit van het drinkwater en het zwemwater; de drinkwaterrichtlijn wordt in december 2003 ingetrokken en wordt vervangen door de nieuwe Richtlijn 98/83/EEG van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water(19), die eveneens voorziet in verslaggevingsverplichtingen. Richtlijn 76/160/EEG wordt thans herzien: een voorstel van de Commissie voor een nieuwe zwemwaterrichtlijn wordt thans behandeld door het Parlement en de Raad en ook dit voorstel behelst verslaggevingsverplichtingen. De overige richtlijnen zullen respectievelijk tegen 2007 en 2013 worden ingetrokken door de kaderrichtlijn waterbeleid 2000/60/EG van 23 oktober 2000(20), dan wel worden vervangen door de nog door de Commissie voor te stellen dochterrichtlijnen van de kaderrichtlijn waterbeheer.

Tot besluit kan worden vermeld dat op het tijdstip van het antwoord van de Commissie op de schriftelijke vraag van het geachte parlementslid geen enkel verslag op het gebied van luchtkwaliteit en afvalstoffen te laat was ingeleverd. Wat het waterbeleid betreft, waren de belangrijkste verslagen al binnen.

(1) PB L 229 van 30.8.1980.

(2) PB L 378 van 31.12.1982.

(3) PB L 87 van 27.3.1985.

(4) PB L 213 van 22.8.1996.

(5) PB L 296 van 21.11.1996.

(6) PB L 163 van 29.6.1999.

(7) PB L 319 van 4.12.2001.

(8) PB L 365 van 31.12.1994.

(9) PB L 67 van 7.3.1998.

(10) PB L 194 van 25.7.1975.

(11) PB L 78 van 26.3.1991.

(12) PB L 377 van 31.12.1991.

(13) PB L 194 van 25.7.1975, zoals gewijzigd bij Richtlijn 87/101/EEG van 22 december 1986, PB L 42 van 12.2.1987.

(14) PB L 181 van 4.7.1986.

(15) PB L 365 van 31.12.1994.

(16) PB L 129 van 18.5.1976.

(17) PB L 229 van 30.8.1980.

(18) PB L 31 van 5.2.1976.

(19) PB L 330 van 5.12.1998.

(20) PB L 327 van 22.12.2000.