Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0555/03 van Antonio Di Pietro (ELDR) aan de Commissie. Geïntegreerd afvalbeheer in de gemeente Conegliano.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0555/03 van Antonio Di Pietro (ELDR) aan de Commissie. Geïntegreerd afvalbeheer in de gemeente Conegliano.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0555/03

van Antonio Di Pietro (ELDR) aan de Commissie

(27 februari 2003)

Betreft: Geïntegreerd afvalbeheer in de gemeente Conegliano

De gemeente Conegliano (in de provincie Treviso) heeft bij besluit nr. 127-597 van 8 april 2002 het geïntegreerde beheer van huisvuil en daarmee gelijkgesteld afval op het grondgebied van de gemeente, evenals de financiële administratie van de huisvuilbelasting (heffing en inning), zonder openbare aanbesteding met ingang van uiterlijk 1 juli 2002 toegewezen aan het Consorzio per i servizi di igiene del territorio (C.I.T.), een consortium waarvan de gemeente deel uitmaakt, met dien verstande dat deze twee taken door het C.I.T. zelf dan wel door derden kunnen worden uitgevoerd.

In datzelfde besluit staat dat het C.I.T. onder andere het geïntegreerde en gecoördineerde beheer van huisvuil, speciaal en gelijkgesteld afval met inbegrip van het ophalen en vervoer ervan tot taak heeft, naast de heffing en inning van de huisvuilbelasting. Dankzij dit geïntegreerde beheer (met inbegrip van het ophalen en vervoer) kan de organisatie van de dienst op het grondgebied worden geoptimaliseerd en efficiënter en zuiniger worden opgezet. Volgens het besluit zal het beheer van huisvuil en gelijkgesteld afval in de gemeente uiteindelijk volledig worden uitbesteed.

Vervolgens hebben de huishoudens en het bedrijfsleven van de gemeente Conegliano een brief ontvangen, ondertekend door de burgemeester van Conegliano, de voorzitter van het C.I.T. en de voorzitter van SAV.NO, waarin zij op de hoogte werden gesteld van enkele wijzigingen in het beheer en de inning van de huisvuilbelasting over 2002. In de brief werd onder andere medegedeeld dat de vergoeding voor de dienst namens het C.I.T. door SAV.NO geïnd zou worden en dat elke belastingplichtige daartoe een factuur zou ontvangen. Inderdaad ontvingen de inwoners daarop een factuur die aan SAV.NO moest worden voldaan.

Kortom, de gemeente Conegliano heeft het beheer van deze dienst rechtstreeks toegewezen aan het C.I.T., die een deel ervan vervolgens rechtstreeks heeft uitbesteed aan SAV.NO.

Meent de Commissie niet, in het licht van het bovenstaande, dat een dergelijke handelwijze een schending vormt van de communautaire bepalingen inzake toewijzing van het beheer van plaatselijke openbare diensten, en derhalve illegaal is?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(25 april 2003)

De Commissie deelt het geachte parlementslid mede dat zij op de hoogte is van een aantal problemen inzake de onverenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht van overheidsopdrachten en concessies die de Italiaanse wetgeving op het gebied van lokale openbare diensten oplevert. Met betrekking tot deze wetgeving is momenteel een inbreukprocedure ingeleid, in het kader waarvan de Commissie onlangs een aanvullende aanmaningsbrief aan de Italiaanse regering heeft gestuurd.

Wat de gunning van het afvalbeheer in de gemeente Conegliano betreft, zal de Commissie de Italiaanse autoriteiten om gedetailleerde informatie vragen op grond waarvan zij kan beoordelen of het geval in kwestie onder de meer algemene problematiek valt waarop de bovengenoemde inbreukprocedure betrekking heeft.