Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0593/03 van Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie. Zesde Kaderprogramma.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0593/03 van Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie. Zesde Kaderprogramma.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0593/03

van Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie

(28 februari 2003)

Betreft: Zesde Kaderprogramma

Op 17 december 2002(1) werden in het kader van het Zesde Kaderprogramma de eerste uitnodigingen voor voorstellen voor O & TO-werkzaamheden in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie gepubliceerd. De sluitingsdatum voor de thematische prioriteit duurzame ontwikkeling, veranderingen in het aardsysteem en ecosystemen, (i) duurzame energiesystemen, (ii) onderzoeksactiviteiten op de middellange en lange termijn is 18 maart 2003. Vandaag is er, 30 dagen voor de sluitingsdatum, ondanks de ruim twee jaar lange voorbereidingstijd, nog altijd geen eindversie van het modelcontract beschikbaar.

1. Nieuwe instrumenten die in het zesde kaderprogramma zijn opgenomen, zoals geïntegreerde projecten en topnetwerken, houden zeer grote financiële verplichtingen in, zowel van de Commissie als van de voorgestelde coördinator en deelnemers; hoe kunnen zij zonder eindversie van dit contract voorstellen voorbereiden en de vereiste verplichtingen aangaan?

2. Overweegt de Commissie de mogelijkheid om de sluitingsdatum uit te stellen om eventuele deelnemers de kans te geven voorstellen voor te bereiden op basis van een duidelijk en solide contractueel kader?

3. Heeft de Commissie vastgesteld waar de verantwoordelijkheid ligt voor het onaanvaardbare herstel de beide beschikbaar stelling van het modelcontract?

(1) PB C 315 van 17.12.2002, blz. 1.

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(31 maart 2003)

De Commissie betreurt de vertraging bij de beschikbaarstelling van het in het zesde kaderprogramma (KP6) te gebruiken modelcontract. Het heeft erg veel werk gekost om ervoor te zorgen dat de tekst volledig voldoet aan de doelstellingen van de Europese onderzoeksruimte en de belangen van de deelnemers en tegelijk te waarborgen dat de financiële belangen van de Gemeenschap worden beschermd. Sinds midden 2002 zijn echter al talrijke documenten met nadere gegevens betreffende aard, type, omvang, inhoud en impact van de nieuwe instrumenten van KP6 beschikbaar op de website van de Commissie(1). In deze documenten worden in detail de meeste aspecten beschreven die nodig zijn om een duidelijk, wetenschappelijk goed onderbouwd voorstel voor te bereiden, dat past binnen het juridisch kader als vastgelegd door KP6 en de relevante specifieke programma's. Voorts zijn de werkprogramma's voor de specifieke programma's, waarin de onderzoeksdoelstellingen voor specifieke prioriteiten en de daarbij te hanteren instrumenten duidelijk worden omschreven, reeds vanaf het tijdstip van publicatie van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen beschikbaar gesteld voor de kandidaten. Op 30 december 2002 zijn in het Publicatieblad bovendien de regels voor deelname gepubliceerd, waarin de basisbeginselen voor onderzoekscontracten zijn vastgelegd. Op een publiek toegankelijke website is voor zover mogelijk ook de voortgang gepubliceerd die is gemaakt bij de uitwerking van het modelcontract(2). Er is tenslotte een constante communicatie geweest met de vertegenwoordigers van de lidstaten en geassocieerde landen over de voortgang bij de uitwerking van de definitieve tekst van bedoeld modelcontract.

Hoewel sommige kandidaten zich wellicht terecht ongemakkelijk voelen omdat ze alvorens hun voorstel in te dienen niet op de hoogte zijn van alle details met betrekking tot het ontwerp-modelcontract voor projecten voor onderzoek en technologische ontwikkeling, is het niet noodzakelijk die details echt te kennen om een raming te kunnen maken van de verwachte kosten van het in te dienen voorstel. De concrete aspecten inzake de terugbetaling van de kosten worden voornamelijk vastgelegd na de positieve beoordeling van het ingediende voorstel, meer bepaald gedurende de eigenlijke onderhandelingsronde. De Commissie is dan ook niet voornemens om de sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen om deze reden uit te stellen.

(1) http://europa.eu.int/comm/research/fp6.

(2) http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/index_en.html.