Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0659/03 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Beslag op talloze illegale stortplaatsen op Sicilië en richtlijn 75/442/EEG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0659/03 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Beslag op talloze illegale stortplaatsen op Sicilië en richtlijn 75/442/EEG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0659/03

van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie

(6 maart 2003)

Betreft: Beslag op talloze illegale stortplaatsen op Sicilië en richtlijn 75/442/EEG

In de afgelopen weken zijn op Sicilië circa honderd illegale stortplaatsen ontdekt, onder andere:

a) een stortplaats voor afval van alle types, ook speciaal en gevaarlijk afval, verdeeld over vijf gemeenten in de provincie Messina, tussen de Monti Peloritani en het beekje de Mela, in de directe omgeving van een toeristisch gebied dat van groot belang is voor de regio Sicilië, met een oppervlakte van 225 km2 (eenhonderdste van het grondgebied van Sicilië);

b) een stortplaats voor bulkhoeveelheden niet-gevaarlijk speciaal afval in de gemeente Ribera (provincie Agrigento), in de wijk Mancusi, een zone die aan geologische beperkingen is gebonden vanwege de nabijheid van de rivier de Verdura, met een oppervlakte van 65 000 m2;

c) een stortplaats met 215 ton spoorbielsen, te beschouwen als gevaarlijk speciaal afval omdat ze met methylfenol zijn geïmpregneerd, gelegen in de nabijheid van het station van Megara Giannalena, dicht bij de gemeente Augusta (provincie Siracuse), met een oppervlakte van 40 000 m2.

In de zin van artikel 7 van richtlijn 75/442/EEG(1) zijn de lidstaten gehouden de nodige maatregelen te nemen opdat houders van afvalstoffen deze stoffen afleveren aan een particuliere of openbare ophaaldienst, dan wel aan een onderneming die afval hergebruikt of verwijdert, ofwel zelf zorgen voor het hergebruik of de verwijdering hiervan. Als de houder onbekend is (zoals bij illegale stortplaatsen), is het de taak van de nationale autoriteiten de nodige maatregelen als bedoeld in artikel 7 te nemen. Aanhoudende, ongereguleerde storting van afval is daarnaast een schending van artikel 4 van richtlijn 75/442/EEG, waarin wordt bepaald dat afvalstoffen moeten worden hergebruikt of verwijderd zonder gevaar op te leveren voor de gezondheid van de mens en zonder nadelige gevolgen voor het milieu (Hof van Justitie, zaak C-365/97 S. Rocco).

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

- Heeft de regio Sicilië communautaire fondsen ontvangen voor het herstel van gebieden waar zich illegale stortplaatsen bevonden en/of voor het opzetten en beheren van gereguleerde stortplaatsen?

- Welke maatregelen in de zin van richtlijn 75/442/EEG is de Commissie voornemens te treffen, nu het aantal ontdekte stortplaatsen, de omvang ervan en dientengevolge de hoeveelheid gestort materiaal zo groot is dat verondersteld moet worden dat er lange tijd helemaal niet is gecontroleerd?

(1) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(3 april 2003)

Zoals het geachte parlementslid met recht opmerkt, kunnen illegale afvalstortplaatsen een relevante indicator zijn voor de toepassing van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen(1), als gewijzigd, en met name van de artikelen 4, 8 en 9 daarvan. Zij kunnen ook relevant zijn voor de toepassing van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen(2).

De Commissie is evenwel niet op de hoogte van de door het geachte parlementslid beschreven situatie en zal daarom het nodige doen om daarover meer gedetailleerde informatie te verkrijgen om zo, binnen de haar door het EG-Verdrag verleende bevoegdheden, te kunnen waken over de naleving van de communautaire wetgeving.

Zoals het geachte parlementslid weet, ziet de Commissie op grond van artikel 211 van het EG-Verdrag teneinde de werking en ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt te verzekeren, toe op de toepassing zowel van de bepalingen van dit Verdrag als van de bepalingen welke de instellingen krachtens dit Verdrag vaststellen.

De Commissie beschikt daartoe over een reeks instrumenten, met name in de context van haar plichten als hoedster van het Verdrag. Wanneer zij van oordeel is dat een lidstaat een verplichting uit hoofde van de communautaire wetgeving niet nakomt, kan zij onder meer een inbreukprocedure overeenkomstig artikel 226 van het Verdrag inleiden.

Wat de sanering van verontreinigde locaties betreft, voorziet het regionaal operationeel programma van Sicilië (programma 2000-2006 van de structuurfondsen) in het kader van maatregel 1.4.2 in acties zoals de inventarisatie en sanering van verontreinigde terreinen. Voor zover de Commissie over alle informatie beschikt, is voor deze maatregel geen enkele aanvraag tot subsidie ingediend, noch enige betaling verricht.

(1) PB L 194 van 25.7.1975.

(2) PB L 182 van 16.7.1999.