Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0692/03 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Stortplaatsen in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0692/03 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Stortplaatsen in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0692/03

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(7 maart 2003)

Betreft: Stortplaatsen in Griekenland

Welk beeld heeft de Commissie over het creëren van stortplaatsen in Griekenland?

In hoeveel stortplaatsen worden de communautaire voorschriften niet gerespecteerd?

Welke stappen heeft de Commissie ondernomen zodat Griekenland de communautaire wetgeving naleeft?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(3 april 2003)

Bij het storten van afvalstoffen moeten de voorschriften van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen(1), als gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991(2), en van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen(3) worden nageleefd.

Overeenkomstig de door de Griekse autoriteiten verstrekte informatie zijn er momenteel 33 behoorlijk ingerichte stortplaatsen in Griekenland, waarin ongeveer 33 % van al het stedelijk afval terechtkomt. Nog eens 60 % van het stedelijk afval wordt gestort op vuilnisbelten die niet voldoen aan de eisen van de communautaire wetgeving. Het in 2000 vastgestelde nationale afvalbeheersplan behelst de doelstelling de behoorlijke stortplaatsen volledig aan te passen aan de milieunormen en de ongecontroleerde of illegale stortplaatsen te saneren.

Op basis van deze informatie en na een groot aantal klachten te hebben ontvangen over ongecontroleerde of illegale stortplaatsen die niet voldoen aan de communautaire wetgeving, heeft de Commissie in juli 2002 een inbreukprocedure tegen Griekenland ingeleid overeenkomstig artikel 226 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De Griekse autoriteiten hebben toegegeven dat er nog altijd 1 458 illegale of ongecontroleerde stortplaatsen geëxploiteerd worden en hebben verklaard dat weldra een nieuw afvalbeheersplan wordt aangenomen. Overeenkomstig hun tijdschema moeten alle illegale stortplaatsen tegen eind 2007 gesloten zijn en vervangen zijn door permanente installaties. In dit kader hebben de Griekse autoriteiten aanvragen ingediend voor subsidies uit de Europese structuurfondsen en het cohesiefonds. In verschillende streken van Griekenland wordt momenteel gewerkt aan de vergunningverlening voor of de inrichting van nieuwe stortplaatsen.

In december 2002 heeft de Commissie een met redenen omkleed advies overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag afgegeven waarin zij Griekenland verzoekt de nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan de eisen van Richtlijn 75/442/EEg als gewijzigd. Wanneer Griekenland zijn verplichtingen krachtens de communautaire wetgeving niet nakomt, zal de Commissie niet aarzelen deze zaak voor het Europese Hof van Justitie te brengen.

(1) PB L 194 van 25.7.1975.

(2) PB L 78 van 26.3.1991.

(3) PB L 182 van 16.7.1999.