Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0730/03 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Prestige: maatregelen ten behoeve van de door de Prestige-ramp getroffen Natura 2000-gebieden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0730/03 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Prestige: maatregelen ten behoeve van de door de Prestige-ramp getroffen Natura 2000-gebieden.

20.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/30

Betreft:   

Prestige: maatregelen ten behoeve van de door de Prestige-ramp getroffen Natura 2000-gebieden

Het Europees Parlement heeft op 19 december 2002 een resolutie aangenomen over maritieme veiligheid en maatregelen ter bestrijding van de door de olietanker "Prestige" veroorzaakte ramp. In paragraaf 22 van deze resolutie wordt de Commissie opgeroepen samen met de Spaanse autoriteiten speciale plannen op te stellen voor de tot het Natura 2000-netwerk behorende gebieden die door deze ramp zijn getroffen.

Op 21 november 2002 heeft het Europees Parlement een andere resolutie over hetzelfde onderwerp aangenomen. Paragraaf 14 van deze resolutie luidt als volgt:

  || Verzoekt de Commissie specifieke maatregelen te nemen om een behoorlijk ecologisch evenwicht te waarborgen in de tot het Natura 2000-netwerk behorende gebieden van communautair belang die door de olievlek zijn getroffen.

Wat denkt de Commissie van deze verzoeken van de zijde van het EP?

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen, of is ze van plan te nemen, met betrekking tot deze kwestie?

Overeenkomstig zijn resolutie van 19 december 2002, heeft het Parlement de Commissie verzocht concrete maatregelen te nemen om het ecologisch evenwicht van het Natura 2000-gebied te handhaven.

De rol van de Commissie in verband met het Natura 2000-netwerk is duidelijk vastgesteld in de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en faun (1). In dit geval is de Commissie niet bevoegd voor het behoud en het herstel van de Natura 2000-gebieden. Dit behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten. De Commissie is echter op de hoogte van de uitzonderlijke omstandigheden van deze situatie.

Binnen het bestek van haar bevoegdheden heeft de Commissie het biogeografisch seminar voor het Atlantisch gebied georganiseerd waarop de Atlantische lijst van gebieden van communautair belang (GCB) is vastgesteld, teneinde de lidstaten de toepassing te garanderen van het bepaalde in artikel 6, leden 2, 3 en 4 van de Habitatrichtlijn.

De Commissie verwijst het geachte parlementslid naar haar antwoorden op schriftelijke vragen E-3661/02 (2) en P-0001/03 (3), waarin de mogelijkheden worden beschreven om op EU-niveau beschikbare financiële instrumenten te gebruiken.

Tenslotte kan de Commissie op verzoek elke concrete maatregel onderzoeken betreffende herstelactiviteiten in het kader van het Habitatcomité.

(1)  PB L 206 van 22.7.1992.

(2)  PB C 242 E van 9.10.2003, blz. 67.

(3)  PB C 161 E van 10.7.2003, blz. 166.