Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1128/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Florence van subsidies uit hoofde van het actieprogramma voor migrerende werknemers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1128/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Florence van subsidies uit hoofde van het actieprogramma voor migrerende werknemers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1128/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(1 april 2003)

Betreft: Aanwending door de gemeente Florence van subsidies uit hoofde van het actieprogramma voor migrerende werknemers

In september 2002 heeft het comité van toezicht van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken een verslag ingediend over de besteding van de door de EU beschikbaar gestelde middelen.

Dit onderzoek heeft o.a. de verontrustende traagheid en het gebrek aan efficiency aan het licht gebracht waarmee bepaalde plaatselijke overheden de projecten toewijzen.

Ook de EG-Commissie heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid uitgesproken over de onderbesteding van de Europese subsidies door de plaatselijke overheden.

Sommige plaatselijke overheden, zoals b.v. de gemeente Florence, hebben de Europese subsidies hard nodig om de migrerende werknemers, inclusief die uit derde landen, te steunen teneinde te zorgen voor een goede integratie en optimale betrekkingen met de plaatselijke bevolking, zowel wat het werk als wat de sociale aspecten betreft.

Kan de Commissie, gezien bovenstaande overwegingen, mededelen:

1. of de gemeente Florence projecten heeft ingediend in het kader van het actieprogramma voor migrerende werknemers?

2. of de gemeente Florence subsidies voor dergelijke projecten heeft ontvangen?

3. en zo ja, of deze subsidies gebruikt zijn?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw Diamantopoulou namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-0828/03, E-0894/03, E-1126/03,E-1127/03, E-1128/03, E-1129/03, E-1130/03, E-1131/03, E-1132/03,E-1133/03, E-1134/03, E-1135/03, E-1136/03, E-1137/03 en E-1138/03

(28 april 2003)

Op het niveau van de Gemeenschap bestaat momenteel geen actieprogramma voor migrerende werknemers. De Commissie herinnert eraan dat de financiële middelen die uit hoofde van begrotingslijn B3-4110 gereserveerd waren voor maatregelen ter bevordering van de integratie van migrerende werknemers in het verlengde van het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-106/96 geschrapt zijn. Sinds het arrest is op dit gebied geen financiële steun meer verstrekt.

De Commissie (Directoraat-generaal Justitie en binnenlandse zaken) zal in het kader van begrotingslijn B5-815 in mei 2003 met een nieuw programma ter bevordering van de integratie van onderdanen uit derde landen komen.