Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1201/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Prato van subsidies uit hoofde van het programma Sport voor gehandicapten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1201/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Prato van subsidies uit hoofde van het programma Sport voor gehandicapten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1201/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(2 april 2003)

Betreft: Aanwending door de gemeente Prato van subsidies uit hoofde van het programma Sport voor gehandicapten

In september 2002 heeft het Comité van toezicht van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken een verslag ingediend over de besteding van de door de EU beschikbaar gestelde middelen.

Dit onderzoek heeft o.a. de verontrustende traagheid en het gebrek aan efficiency aan het licht gebracht waarmee bepaalde plaatselijke overheden de projecten toewijzen.

Ook de EG-Commissie heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid uitgesproken over de onderbesteding van de Europese subsidies door de plaatselijke overheden.

Sommige plaatselijke overheden, zoals b.v. de gemeente Prato, hebben de Europese subsidies hard nodig voor de integratie van gehandicapten door sport.

Kan de Commissie, gezien bovenstaande overwegingen, mededelen:

1. of de gemeente Prato projecten heeft ingediend in het kader van het programma Sport voor gehandicapten;

2. of de gemeente Prato subsidies voor dergelijke projecten heeft ontvangen;

3. of deze subsidies gebruikt zijn?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Barnier namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-0860/03, E-0885/03, E-1191/03, E-1192/03,E-1193/03, E-1194/03, E-1195/03, E-1196/03, E-1197/03, E-1198/03,E-1199/03, E-1200/03, E-1201/03, E-1202/03 en E-1203/03

(23 april 2003)

De Commissie trekt geenszins het belang van de integratie van gehandicapten door middel van sport in twijfel, maar beschikt over geen enkel specifiek programma terzake.

Inzake de eventuele medefinanciering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Italiaanse gemeenten die het geachte parlementslid aanhaalt zij verwezen naar: de antwoorden van de Commissie op haar schriftelijke vragen E-0834/03(1), E-1118/03(2), E-1119/03(3) tot E-1124/03 en E-1125/03(4).

(1) PB C 280 E van 21.11.2003, blz. 96.

(2) Zie blz. 160.

(3) PB C 268 E van 7.11.2003, blz. 172.

(4) PB C 280 E van 21.11.2003, blz. 117.