Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1599/03 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Amerikaanse classificatie van genetisch gemanipuleerde gewassen (in aansluiting op vraag H-0433/98).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1599/03 van Caroline Jackson (PPE-DE) aan de Commissie. Amerikaanse classificatie van genetisch gemanipuleerde gewassen (in aansluiting op vraag H-0433/98).

6.2.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/139

Betreft:   

Amerikaanse classificatie van genetisch gemanipuleerde gewassen (in aansluiting op vraag H-0433/98)

Kan de Commissie in aansluiting op vraag 11-0433/98 (1) meedelen welke veranderingen (voor zover er zijn) het Amerikaans Ministerie van Landbouw aangebracht heeft in de Amerikaanse voorschriften voor organische levensmiddelen om het mogelijk te maken dat genetisch gemanipuleerde gewassen en producten van intensieve veelteelt als organisch geklasseerd worden?

In het "National Organic Programme" (nationaal biologisch programma) dat door het Amerikaanse ministerie van Landbouw is vastgesteld, zijn de officiële Amerikaanse normen op het gebied van de biologische landbouw omschreven. Het programma trad in werking op 22 oktober 2002.

Ten opzichte van het voorgestelde nationale biologische programma waarop mondelinge vraag H-0433/98, door het geachte parlementslid gesteld tijdens het vragenuur van het Parlement van 1998, heeft het Amerikaanse ministerie van Landbouw enkele wijzigingen aangebracht in de definitieve tekst.

In de definitieve versie van het nationale biologische programma is met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen onder andere bepaald: "uitgesloten methoden: een aantal methoden die worden gebruikt om bepaalde organismen genetisch te manipuleren of de groei en ontwikkeling ervan te beïnvloeden aan de hand van middelen die onder normale omstandigheden of met natuurlijke procédés niet beschikbaar zijn en die niet als verenigbaar worden beschouwd met biologische productie. Dergelijke methoden zijn bijvoorbeeld celfusie, micro- en macrokapsels, r-DNA-technologie (met name deletie van genen, replicatie van genen, inbrengen van een vreemd gen, wijziging van de posities van genen door middel van r-DNA-technologie). In het kader van dergelijke methoden wordt geen gebruik gemaakt van traditionele fokkerij, koppeling, gisting, hybridisatie, in vitrocultuur of weefselcultuur" (National Organic Program, paragraaf 205.2). Een uitzondering wordt gemaakt voor vaccins (National Organic Program, paragraaf 205105 (e)).

Met betrekking tot de veehouderij is in het nationaal biologisch programma bepaald dat "huisvestings-omstandigheden waarin aandacht wordt besteed aan de gezondheid en de natuurlijke gedragsbehoeften van dieren, met name vrije uitloop, schaduw, beschutting, speelruimten, verse lucht, rechtstreeks zonlicht voor bepaalde soorten, productiestadium, klimaat en milieu, en toegang tot weiland voor herkauwers". (National Organic Program, paragraaf 205239, (a)). Voorts is bepaald dat "in de biologische veehouderij mest zo moet worden behandeld dat verontreiniging van gewassen, grond of water door plantaardige nutriënten, zware metalen of pathogene organismen wordt voorkomen en dat nutriënten zoveel mogelijk worden gerecycleerd" (National Organic Programme, paragraaf 205239, (c)).

(1)  Schriftelijk antwoord van 12 mei 1998.