Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1703/03 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Stress in Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1703/03 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Stress in Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1703/03

van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie

(22 mei 2003)

Betreft: Stress in Europa

Miljoenen mensen in Europa lijden onder stress, wat de samenleving miljarden euro's kost. Er moeten dan ook met spoed maatregelen worden genomen om deze kwaal te bestrijden, die vele burgers in hun bestaan belemmert.

In haar mededeling Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006 erkent de Commissie dat deze kwestie een probleem voor de volksgezondheid vormt. Het Europees Parlement roept de Commissie in zijn resolutie van 23 oktober 2002 op de nodige middelen toe te kennen om in te spelen op de hoge prioriteit die aan gezondheid en veiligheid op het werk moet worden gegeven en verzoekt dringend om voorlegging van een gedetailleerd actieplan met financiële toezeggingen en duidelijke termijnen voor elk belangrijk voorstel.

Kan de Commissie mededelen welke concrete maatregelen zij heeft genomen ter bestrijding van een probleem dat miljoenen burgers treft en tal van beroepsrisico's met zich meebrengt?

Is de Commissie voornemens voorstellen in te dienen voor maatregelen om de gezondheid op het werk te verbeteren en de nieuwe gevaren op het werk, onder meer als gevolg van stress, te verlichten?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(14 juli 2003)

De Commissie is het met het geachte parlementslid eens dat stress een groot probleem voor Europese werknemers en burgers is. Er zijn daarom tal van beleidsmaatregelen voorgesteld om stress te bestrijden en het welzijn op Europees niveau te bevorderen.

In de eerste plaats heeft de Commissie richtsnoeren voor de aanpak van werkstress gepubliceerd(1). De richtsnoeren verstrekken algemene informatie over de oorzaken, de symptomen en de gevolgen van werkstress voor werknemers en arbeidsorganisaties. De richtsnoeren bevatten voorts algemeen advies voor de opsporing van werkstress en de oorzaken ervan en stelt een praktisch en flexibel actiekader voor dat aan nationale omstandigheden en de behoeften van individuele bedrijven kan worden aangepast. De klemtoon ligt eerder op primaire preventie dan op de behandeling van werkstress. De richtsnoeren zijn niet bindend en bestemd voor de lidstaten en hun sociale partners.

Working on stress was in 2002 het hoofdthema van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, dat instond voor de coördinatie van de Europese Week, heeft een website gecreëerd(2), een stelsel voor de erkennning van goede praktijken ontwikkeld en informatie en onderwijsmateriaal verspreid. In de lidstaten hadden talrijke activiteiten plaats waarbij allerlei organisaties, bedrijven en personen betrokken waren.

Stress is een van de thema's die aan bod komen in het autonoom werkprogramma 2003-2005 van de interprofessionele sociale partners op Europees niveau. Voorts heeft de Commissie eind 2002 uit hoofde van artikel 138, lid 2, van het EG-Verdrag met de Europese sociale partners over het thema stress overleg gepleegd. Voor de Commissie is het overlegdocument een middel om bij te dragen aan de besprekingen van de sociale partners in het kader van hun werkprogramma en steun te verlenen aan hun eigen gezamenlijke initiatieven op het gebied van stress op het werk. In het verlengde van een door de sociale partners eind februari 2003 georganiseerd seminar verwacht de Commissie een gezamenlijke reactie van de sociale partners halverwege 2003.

(1) Europese Commissie. Richtsnoeren voor de aanpak van werkstress. Kick of kus des doods? Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2000.

(2) http://osha.eu.int/ew2002·