Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1963/03 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Milieuvervuiling door de elektriciteitscentrale van de DEI in Mitilini (Lesbos).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1963/03 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Milieuvervuiling door de elektriciteitscentrale van de DEI in Mitilini (Lesbos).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1963/03

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(13 juni 2003)

Betreft: Milieuvervuiling door de elektriciteitscentrale van de DEI in Mitilini (Lesbos)

Volgens het controleverslag van de Stedenbouw- en milieudienst van de prefectuur van Lesbos, Griekenland, zijn 22 overtredingen van de milieuvoorschriften begaan door de elektriciteitscentrale van de DEI (openbare elektriciteitsvoorziening) in de stad Mitilini.

Kan de Commissie mij mededelen welke maatregelen zij van plan is te nemen om de DEI te dwingen het communautair recht te eerbiedigen?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw Wallström namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1856/03 en E-1963/03

(30 juli 2003)

Uit de beschikbare informatie blijkt dat Richtlijn 85/337/EEG(1) niet van toepassing is, omdat de installatie in kwestie al in bedrijf was voor de uiterste datum voor omzetting van de genoemde richtlijn. Met betrekking tot de overtreding van de milieuvoorschriften door de centrale moet worden opgemerkt dat de slechte toepassing van het ministeriële besluit tot goedkeuring van de inbedrijfstelling van de installatie onder het nationale recht en niet noodzakelijk binnen de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht op het gebied van het milieu valt. Bij gebrek aan gegevens die erop wijzen dat de milieuwetgeving van de Gemeenschap wordt overtreden, gaat het om een zaak die onder de bevoegdheid van de Griekse autoriteiten valt.

De Commissie verzoekt de geachte parlementsleden evenwel haar alle ter zake doende informatie te verstrekken waarover zij beschikken, zodat haar diensten kunnen onderzoeken of in dit geval sprake kan zijn van een onverenigbaarheid met de communautaire wetgeving, met name met het gedeelte betreffende de bestrijding van luchtverontreiniging die door industriële installaties wordt veroorzaakt.

(1) Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB L 175 van 5.7.1985.