Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2250/03 van Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI),Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI)en Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. Schending van de godsdienstvrijheid in China. Arrestatie van pater Lu Xiaozhou, priester van de clandestiene katholieke kerk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2250/03 van Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI),Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI)en Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. Schending van de godsdienstvrijheid in China. Arrestatie van pater Lu Xiaozhou, priester van de clandestiene katholieke kerk.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/99

Betreft:   

Schending van de godsdienstvrijheid in China. Arrestatie van pater Lu Xiaozhou, priester van de "clandestiene" katholieke kerk

Het katholieke persbureau "Uca News" heeft bericht dat op 16 juni jongstleden pater Lu Xiaozhou, een priester van de "clandestiene" katholieke kerk, is gearresteerd in Wenzhou (1416 kilometer ten zuiden van Peking), terwijl hij op weg was naar het ziekenhuis om zieken te verzorgen.

Tijdens de middag van dezelfde dag heeft de politie zijn woning doorzocht en al zijn bezittingen in beslag genomen.

Op 17 juni is pater Lu Xiaozhou overgebracht naar het Bureau voor godsdienstzaken om hem daar een brief te laten ondertekenen waarin hij verklaart te zullen toetreden tot de Patriottische katholieke vereniging, die door de regering wordt erkend.

Volgens het persbureau wordt de priester waarschijnlijk pas vrijgelaten wanneer hij dit document heeft ondertekend.

Dit voorval doet zich voor enkele dagen na de arrestatie van twaalf protestanten van de clandestiene christelijke kerk in een dorp van de provincie Yunnan.

- || Kan de Commissie in het licht van het voorafgaande mededelen over welke informatie zij beschikt over de zoveelste schending van de godsdienstvrijheid, die is verankerd in artikel 18 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens?

- || Wat denkt zij te ondernemen met het oog op de onmiddellijke vrijlating van de katholieke priester en de twaalf protestanten die in juni zijn gearresteerd?

- || Is zij voornemens om bij de Chinese regering een officiële veroordeling in te dienen van de intimidatiepraktijken die worden georganiseerd door de Bureaus voor godsdienstzaken en die tot doel hebben de gelovigen van de clandestiene kerken ertoe te dwingen hun geloof af te zweren en toe te treden tot de officieel door de overheid erkende kerken?

De Commissie weet niets over de situatie van Pater Lu Xiaozhou maar zal proberen daar achter te komen. Zoals zij in het antwoord op schriftelijke vraag E-2216/03 (1) van de geachte parlementsleden heeft verklaard is godsdienstvrijheid een van de prioriteiten die de Europese Unie in haar dialoog met China over de mensenrechten heeft vastgesteld. Zoals zij in het verleden al bij verschillende gelegenheden heeft gedaan zal zij in deze context niet nalaten het geval ter sprake te brengen van de personen die vervolgd zijn omdat zij hun geloof wilden belijden.

(1)  Zie blz. 93.