Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2301/03 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Tenuitvoerlegging van richtlijn 1999/70/EG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2301/03 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Tenuitvoerlegging van richtlijn 1999/70/EG.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/102

Betreft:   

Tenuitvoerlegging van richtlijn 1999/70/EG

In haar antwoord op mijn vraag H-0293/03 (1) over de tenuitvoerlegging van richtlijn 1999/70/EG (2) in Griekenland inzake misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd verklaarde de bevoegde commissaris onder verwijzing naar presidentieel decreet 81/2003, waarbij de bewuste richtlijn in Grieks recht is omgezet, dat de diensten van de Commissie het presidentieel decreet nader onderzoeken en dat "vóór de zomer een evaluatie zal kunnen worden gegeven".

Aangezien de Griekse rechterlijke instanties uitspraak zullen moeten doen in de honderden door arbeidscontractanten ingestelde beroepen en de zomer reeds is verstreken, luidt de vraag aan de Commissie, of de evaluatie van het presidentieel decreet reeds heeft plaatsgevonden.

De diensten van de Europese Commissie zijn bezig met het onderzoek van de omzetting van Richtlijn 1999/70/EG in de 15 lidstaten.

Wat de omzetting van de richtlijn door Griekenland betreft, wijst een eerste onderzoek van presidentieel decreet 81/2003 op mogelijke conformiteitsproblemen.

Als na een verzoek aan de Griekse autoriteiten om toelichtingen te verstrekken deze analyse wordt bevestigd, zal de Commissie overwegen de in artikel 226 van het EG-Verdrag bedoelde procedure tegen Griekenland in te stellen.

(1)  Mondelinge beantwoording van 3.6.2003.

(2)  PB L 175 van 10.7.1999, blz. 43.

Betreft:   

Medische verzorging in noodgevallen op de plaats van een ongeval

De Commissie van de EU heeft onlangs gewezen op het grote aantal verkeersslachtoffers in de lidstaten van de EU en een uitgebreid actieprogramma voor de verkeersveiligheid voorgelegd. Tegen deze achtergrond heeft de Commissie op 20 juni 2003 een voorstel voor richtlijn aangenomen waarmee vanaf juli 2004 de inbouw van veiligheidsgordels in alle voor het eerst op de weg komende voertuigtypen wordt voorgeschreven.

In dit verband vraagt een aantal verdere kwesties om een antwoord:

1. || Zou volgens de Commissie de situatie worden verbeterd wanneer iedereen die in de EU een rijbewijs wil halen ertoe zou worden verplicht een korte cursus "Onmiddellijke maatregelen op de plaats van een ongeval" te volgen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk verplicht is? Zo ja, is de Commissie voornemens binnen afzienbare tijd een wetsvoorstel hiertoe voor te leggen?

2. || Zou een gekwalificeerde eerstehulpcursus, zoals deze bij voorbeeld in Groot-Brittannië door St. John Ambulance voor alle rijbewijsbezitters wordt aangeboden volgens de Commissie de medische verzorging in noodgevallen aanzienlijk verbeteren? Zo ja, is de Commissie voornemens binnen afzienbare tijd een wetsvoorstel hiertoe voor te leggen?

3. || Acht de Commissie de geldende regelingen voor de uitrusting van in de EU-lidstaten en in de toetredende staten goedgekeurde voertuigen met eerstehulpsets voldoende en is zij niet van mening dat de verplichting tot het meevoeren van een dergelijke set hand in hand zou moeten gaan met een minimale instructie voor een adequate toepassing? Zo ja, is de Commissie voornemens binnen afzienbare tijd een wetsvoorstel hiertoe voor te leggen?

De Commissie heeft op 14 september 2000 een richtlijn aangenomen betreffende het rijbewijs die de minimumeisen voor rijexamens gevoelig verstrengt. In deze richtlijn, die op 1 oktober 2003 in werking zal treden, wordt op verschillende plaatsen het onderwerp "eerste hulp" behandeld. Zo moet elke kandidaatbestuurder kennis hebben van de algemene regels voor de door de bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van de gevarendriehoek, waarschuwen) en maatregelen die hij in voorkomend geval kan nemen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers. De vereisten voor kandidaat-vrachtwagen- of busbestuurders zijn strenger: deze kandidaten dienen de maatregelen te kennen die ze moeten nemen na een ongeval of een gelijkaardige gebeurtenis, met name noodmaatregelen zoals de evacuatie van passagiers en de grondbeginselen van eerste hulp.

De Commissie vestigt eveneens de aandacht van het geachte parlementslid op de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de basisberoepsopleiding en bijscholing van chauffeurs (1). De lijst met onderwerpen van de basisopleiding en de bijscholing omvat eveneens het thema hulpverlening bij ongevallen en is veel uitgebreider dan de vereisten voor het behalen van een rijbewijs. De chauffeur moet namelijk de situatie kunnen inschatten, erger voorkomen, de hulpdiensten waarschuwen, eerste hulp verlenen aan gewonden, optreden bij brand, de inzittenden evacueren.

De Commissie meent dat deze twee communautaire besluiten voldoende zijn en plant geen verdere wetgeving op dit domein.

De verplichting een eerstehulpset in het voertuig te hebben, behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten, evenals de verplichting voor bestuurders om een speciale opleiding te volgen. Op dit ogenblik beschikt de Commissie niet over gegevens die het voorstellen van Europese wetgeving op dit gebied zou rechtvaardigen. Ze is daarentegen van mening dat duizenden levens gered zouden kunnen worden als de hulpdiensten sneller op de plaats van het ongeval zouden zijn. Ze bestudeert hoe het waarschuwings- en hulpdienstennetwerk te automatiseren is. Ondertussen vormt het besluit aan de hulpdiensten de informatie te verstrekken die hen in staat stelt te achterhalen waar een noodoproep via het nummer 112 vandaan komt, een belangrijke stap (2).

(1)  COM(2003) 296 def.

(2)  Bepaald in Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten, PB L 108 van 24.4.2003 en beoogd door de aanbeveling van de Commissie van 25 juli 2003.