Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2497/03 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Rechtstreekse buitenlandse investeringen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2497/03 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Rechtstreekse buitenlandse investeringen.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/120

Betreft:   

Rechtstreekse buitenlandse investeringen

Kan de Commissie een overzicht geven van de uiteenlopende cijfers die verschillende internationale organisaties (zoals Eurostat en eveneens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de lidstaten verstrekken met betrekking tot rechtstreekse buitenlandse investeringen, en kan zij eventuele verschillen in definities toelichten die wellicht tot gevolg hebben dat de cijfers onderlinge afwijkingen vertonen?

Deel 1 (van de bijlagen die het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement rechtstreeks worden toegezonden) bevat een vergelijking tussen de door Eurostat gepubliceerde gegevens over de directe buitenlandse investeringen (DBI) en die van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deel 2 (van de bijlagen die het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement rechtstreeks worden toegezonden) geeft dezelfde vergelijking voor de gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB). Deel 3 tot slot betreft de nationale gegevens die door de lidstaten zijn gepubliceerd. De verzonden documenten bevatten ook een samenvatting van de door Eurostat gevolgde procedure voor de verzameling van DBI-gegevens (met name in deel 1), waarbij de verbindingen en verschillen tussen de gegevensverzamelingen van de OESO en de ECB en die van Eurostat worden belicht.

De voornaamste conclusies kunnen als volgt worden samengevat:

- || Er zijn geen methodologische verschillen tussen Eurostat en de OESO met betrekking tot DBI-gegevens. De bestaande verschillen tussen de gepubliceerde gegevens voor EU15 (de beschouwde periode is 1995-2002) hebben slechts weinig effect op de totale cijfers en zijn het gevolg van afronding (wisselkoerseffect, gegevens in miljarden of in miljoenen) of van tijdelijke verschillen door de uiteenlopende tijdstippen waarop de gegevens voor de meest recente jaren worden herzien. Het totale verschil bedraagt maximaal 2 % (tabel 2).

- || Er is één methodologisch verschil van betekenis tussen de gegevens van Eurostat en die van de ECB voor de eurozone. Dit verschil betreft Nederland en Eurostat en de ECB werken actief met Nederland samen om dit verschil in de loop van 2004 te elimineren.

- || De lidstaten passen de internationale methodologische definities toe bij de verzameling van hun gegevens, die de basis vormen voor de cijfers van Eurostat, de OESO en de ECB. Wat de publicatie van gegevens betreft, zijn enkele tijdelijke verschillen mogelijk door de uiteenlopende tijdstippen waarop de gegevens voor de meest recente jaren worden herzien.

Deze conclusies zijn verder uitgewerkt in bijlage A met behulp van de tabellen 1, 2 en 3. Deze bijlage wordt het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement rechtstreeks toegestuurd.