Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2533/03 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Raad. Inkomensverbeteringen voor leden van het Europese Hof van Justitie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2533/03 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Raad. Inkomensverbeteringen voor leden van het Europese Hof van Justitie.

20.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/110

Betreft:   

Inkomensverbeteringen voor leden van het Europese Hof van Justitie

Leden van het Europese Hof van Justitie hebben jarenlang geprofiteerd van verbeteringen van hun inkomen doordat zij een deel van hun bezoldiging niet op een rekening in hun plaats van aanstelling, Luxemburg, maar naar andere EU-lidstaten lieten overmaken met gebruikmaking van zogenaamde aanpassingscoëfficiënten. In de begrotingsprocedure 2003 heeft de Raad uit het voorontwerp van de begroting van het Europese Hof van Justitie (begrotingspost A-1090) een toelichting geschrapt die voorzag in toepassing van deze aanpassingscoëfficiënten ook voor leden van het Hof van Justitie "naar analogie van de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren".

De door het geachte parlementslid aan de orde gestelde kwestie wordt thans door de voorbereidende instanties van de Raad onderzocht, teneinde daarvoor een passende oplossing te vinden.

(1)  PB C 65 E van 13.3.2004, blz. 83.

Betreft:   

Resultaat van de afspraken over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Portugal

De Raad van ministers van Landbouw van 25 en 26 juni 2003 heeft een politiek akkoord bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Volgens de door de Portugese minister van Landbouw gepresenteerde cijfers zal Portugal per jaar circa 168 miljoen euro meer ontvangen: 33 miljoen euro aan netto-overdrachten op basis van de modulering en de rest op basis van de verhoging met 50000 ton van de referentiehoeveelheid voor melk en 90000 aanvullende rechten om rundvlees te produceren, d.w.z. 20 miljoen euro.

In de pers zijn deze cijfers echter betwist.

Kan de Commissie mededelen welke gevolgen de huidige GLB-afspraken voor Portugal zullen inhouden:

- || voor de omvang van de jaarlijkse netto-overdrachten in het kader van de "modulering";

- || voor het verschil in gevolgen tussen het politieke akkoord van de Raad en het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, met betrekking tot de "modulering";

- || voor de rundvleessector van Portugal, rekening houdend met het feit dat het vorige programma voor de omzetting van cultuurgrond in stuks rundvee niet volledig is gebruikt?

Uit de raming van de Commissie blijkt dat de modulering, in het kader van het compromis inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), in Portugal ongeveer 12 miljoen euro middelen zal opbrengen. Bij toepassing van de criteria die zijn overeengekomen voor de verdeling van de gemoduleerde middelen onder lidstaten (EU-15), komt het door de Commissie geraamde bedrag overeen met de netto-overdracht van 33 miljoen euro, zoals door het geachte parlementslid wordt vermeld.

Bij het politiek akkoord in de Raad werden verschillende parameters voor het berekenen van de financiële gevolgen van de modulering gewijzigd, wat vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie problematisch maakt. Met het overeengekomen pakket werd het voorgestelde franchiseniveau aangehouden en via het moduleringsmechanisme zullen de netto-begunstigden vlugger worden vergoed. De modulering zal echter jaarlijks 5 % bedragen in plaats van de voorgestelde 6 %. Wat de herverdeling van de gemoduleerde middelen betreft, zal 20 % direct worden toegewezen aan de lidstaat waarin het tot stand is gekomen, terwijl de overblijvende 80 % zullen worden verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutel die is gebaseerd op het landbouwareaal, werkgelegenheid in de landbouw en een welvaartscriterium. Het nettoeffect van deze wijzigingen is dat de regeling binnen de huidige financiële perspectieven gunstig is geweest voor Portugal.

Aangezien het Portugese programma voor de omschakeling van grond die momenteel met akkerbouwgewassen is bebouwd, naar extensieve veehouderij de facto zal worden ingetrokken bij de inwerkingtreding van de bedrijfstoeslagregeling, mag Portugal de omschakeling verder voltooien, waarbij rekening wordt gehouden met de specificiteit van de zoogkoeiensector in Portugal. Dientengevolge moet het aantal zoogkoeienpremies voor Portugal worden opgetrokken tot 416. 539 dieren. De Commissie zal haar oorspronkelijke beoordeling van het effect van de in 2003 vastgestelde hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op de landbouw van de Unie herzien zodra de wetteksten door de Raad zijn goedgekeurd.