Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2606/03 van Armin Laschet (PPE-DE) aan de Commissie. Stopzetting van de inbreukprocedure tegen de Bondsrepubliek Duitsland wegens het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2606/03 van Armin Laschet (PPE-DE) aan de Commissie. Stopzetting van de inbreukprocedure tegen de Bondsrepubliek Duitsland wegens het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/134

Betreft:   

Stopzetting van de inbreukprocedure tegen de Bondsrepubliek Duitsland wegens het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis

De in de jaren 1997 en 2002 tegen de Bondsrepubliek Duitsland ingestelde inbreukprocedure wegens schending van de flora-, fauna- en habitatrichtlijn van de EU inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, met name de korenwolf door de aanleg van het grensoverschrijdende bedrijventerrein "Avantis" in Aken/Heerlen, is stopgezet.

Om welke redenen heeft de Europese Commissie de procedure stopgezet?

Rond het grensoverschrijdende bedrijventerrein "Avantis" bij Aken (DE) en Heerlen (NL) werd een inbreukprocedure tegen Duitsland ingesteld. Voor het project werd vergunning verleend in 1998 en het werd gedeeltelijk uitgevoerd. Als gevolg daarvan zijn voortplaningsgebieden van de Europese hamster, Cricetus cricetus, ("korenwolf"), een soort die onder de beschermingsregeling van artikel 12 van de habitatrichtlijn (1) valt, vernield.

Krachtens artikel 16 van de habitatrichtlijn kan de vernieling van voortplaningsgebieden van de hamster uitsluitend worden toegestaan wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de afwijking geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Voorts is een dergelijke afwijking slechts mogelijk om de in de richtlijn opgesomde specifieke redenen, onder meer om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard (artikel 16, lid 1, sub c)).

De Duitse regering en de Commissie zijn het niet eens over de vraag of ten tijde van de vergunningverlening voor het project alle voorwaarden voor het toestaan van een afwijking overeenkomstig artikel 16 waren vervuld.

Duitsland heeft de Commissie evenwel informatie verstrekt over compenserende maatregelen die door de stad Aken zijn getroffen in de omgeving van het gebied in kwestie en over een vijfjarenplan voor de bescherming van de hamster in de regio Noordrijn-Westfalen. Het plan omvat beheersovereenkomsten met de boeren om de ecologische kwaliteit van hun landbouwgrond te verbeteren en zo de hamsterpopulatie te doen toenemen. De totale kosten van het programma belopen 1,28 miljoen euro (225000 EUR/jaar). Het landbouwgebied dat op dergelijke hamstervriendelijke wijze zal worden beheerd, zal met ongeveer 200 hectare (ha) per jaar toenemen. Jaarlijks zullen de boeren daarvoor een vergoeding van ongeveer 1000 EUR/ha ontvangen. Daarvoor zal communautaire financiering uit hoofde van de regionale plattelandsontwikkelingsprogramma's worden aangevraagd. Bovenop dit programma zal de deelstaat Noordrijn-Westfalen deelnemen aan een Nederlands/Duits proefproject voor de herintroductie van de Europese hamster in gebieden waaruit deze soort recentelijk is verdwenen. De maatregelen zullen continu worden gemonitord en de desbetreffende verslagen zullen de Commissie worden toegezonden.

De Commissie is van mening dat de voorgestelde compenserende maatregelen en het hamsterbeschermingsprogramma, samen met de Nederlands/Duitse herintroductie-inspanningen, een doeltreffend pakket van maatregelen vormen ter bescherming en bevordering van de populatie van de Europese hamster in de regio Noordrijn-Westfalen. De maatregelen compenseren de negatieve impact van het nieuwe industriezone op lokaal niveau. Aangezien het weinig waarschijnlijk lijkt dat voortzetting van de lopende inbreukprocedure een toegevoegde waarde voor de instandhouding van de hamsterpopulatie zou inhouden, heeft de Commissie op 9 juli 2003 besloten de procedure stop te zetten.

Dit besluit was gebaseerd op de specifieke omstandigheden van dit geval. Het mag niet worden geïnterpreteerd als een precedent waarbij een inbreuk op artikel 12 en 16 van de habitatrichtlijn wordt toegestaan. De Commissie verwacht dat de bepalingen van deze richtlijn in alle andere gevallen worden nageleefd.

(1)  Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992.

Betreft:   

De consument laten betalen voor inlevering van afgedankte huishoudelijke apparatuur

In haar antwoord op schriftelijke vraag E 1970/03 (1) van 25 juli 2003 erkent de Commissie dat het in rekening brengen van onkosten aan de consument bij inlevering nadelige gevolgen kan hebben voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, maar een dergelijke onkostenberekening niet in strijd is met de communautaire wetgeving zolang artikel 5, lid 2, sub a) van richtlijn 2002/96/EG (2) niet van kracht is, d.w.z. uiterlijk op 13 augustus 2005.

Heeft de Commissie de Ierse autoriteiten van deze kwestie op de hoogte gesteld en, zo ja, wat was de reactie? Welke stappen overweegt de Commissie thans om te zorgen dat het Ierse publiek dergelijke goederen na 13 augustus 2005 gratis kan inleveren, overeenkomstig richtlijn 2002/96/EG?

Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) verplicht de lidstaten ertoe, ervoor te zorgen dat uiterlijk op 13 augustus 2005 systemen zijn ingevoerd waardoor de laatste houders en de distributeurs afgedankte elektrische en elektronische apparaten die van particuliere huishoudens afkomstig zijn, ten minste zonder kosten kunnen inleveren.

De nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen, moeten uiterlijk op 13 augustus 2004 van kracht worden en aan de Commissie worden meegedeeld.

De Commissie heeft de kwestie van het berekenen van onkosten aan de consument niet als zodanig met Ierland besproken. Er vinden geregeld vergaderingen van de Commissie met de lidstaten plaats met het oog op de bespreking van kwesties in samenhang met de tenuitvoerlegging. De Commissie zal al het nodige doen om te garanderen dat de richtlijn in alle lidstaten correct ten uitvoer wordt gelegd.

(1)  Zie blz. 61.

(2)  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24.