Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2790/03 van Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) aan de Commissie. Banking-regels in de EU-handel in emissierechten: het onveranderlijke karakter van de in het kader van het Burden Sharing Agreement (BSA) toegewezen eenheden (assigned amount units, AAU's).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2790/03 van Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) aan de Commissie. Banking-regels in de EU-handel in emissierechten: het onveranderlijke karakter van de in het kader van het Burden Sharing Agreement (BSA) toegewezen eenheden (assigned amount units, AAU's).

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/429

Betreft:   

Banking-regels in de EU-handel in emissierechten: het onveranderlijke karakter van de in het kader van het Burden Sharing Agreement (BSA) toegewezen eenheden ("assigned amount units", AAU's)

In de EU-richtlijn betreffende de handel in emissierechten (nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd) wordt toegestaan dat tussen de periode van de interne EU-emissierechtenhandel (2005-2007) en de eerste Kyoto-periode (2008-2012) per land wordt beslist over de mogelijkheid van exploitanten om emissie-rechten op te sparen. In alle lidstaten kunnen er bedrijven zijn die bijvoorbeeld wegens de grote schommelingen van de jaarproductie emissierechten willen opsparen, hoewel hun eigen land dit niet toestaat. Dan ontstaat de stimulans om dergelijke emissierechten tijdelijk over te hevelen naar een andere lidstaat.

De in de periode van de interne emissierechtenhandel verrichte overhevelingen leiden evenwel niet tot een aanpassing van de hoeveelheid landgebonden emissierechten (AAU's), zoals dat wel het geval is vanaf de eerste Kyoto-periode.

Beschouwt de Commissie het als een probleem dat door de overheveling van emissierechten naar een ander land, louter om ze op te sparen (banking) en in de Kyoto-periode terug te halen naar het land van oorsprong, de totale hoeveelheid emissierechten van het land dat het opsparen toestaat, op onwettige wijze wordt gewijzigd en de verdubbeling van de hoeveelheid emissierechten in het land van oorsprong mogelijk wordt gemaakt? Moeten de regels betreffende de controle op de AAU's en het BSA bij de herziening van de EU-richtlijn betreffende de handel in emissierechten in 2004 of 2006 worden gepreciseerd, alvorens de eerste om het opsparen verrichte overhevelingen tussen de lidstaten plaatshebben?