Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2811/03 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Toestand van de visgronden in Mauritanië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2811/03 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Toestand van de visgronden in Mauritanië.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/172

Betreft:   

Toestand van de visgronden in Mauritanië

In haar mededeling over een geïntegreerd kader voor partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied met derde landen (1), alsook in het Groenboek over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, benadrukt de Commissie dat in deze internationale visserijovereenkomsten rekening moet worden gehouden met het aspect ontwikkelingssamenwerking.

Deze ontwikkelingssamenwerking mag niet inhouden dat de visserijovereenkomsten uit evenwicht worden gebracht, zodat de financiële compensatie veel groter is dan waarde van de vangstmogelijkheden, maar wel dat de Gemeenschap en de Europese ondernemingen hun technologie en kennis ter beschikking stellen van de ontwikkelingslanden, zodat de visbestanden in deze landen in waarde stijgen. Daarom moeten derde landen de exploitatie van de visbestanden beter beheren opdat ook hun vloot tot duurzame visserij komt.

Op dit moment is er echter, in het bijzonder wat betreft de overeenkomst met Mauritanië, nog geen sprake van echte ontwikkelingssamenwerking op visserijgebied; bovendien is een geordend en duurzaam beheer van de visbestanden voor de Commissie geen voorwaarde voor steun. Dit betekent dat de communautaire vloot de vangstquota uit het akkoord niet haalt, waardoor het akkoord niet rendabel is voor de ondernemingen in de EU, aangezien die hoge vangstrechten moeten betalen om uiteindelijk vast te stellen dat de visbestanden niet omvangrijk genoeg zijn door het ontbreken van duurzaam beheer vanwege Mauritanië.

Het aantal sloepen, kano's en andere vaartuigen in de paaigronden, die met leefnetten op inktvis vissen, blijft toenemen. Verschillende Chinese boten die onder Mauritaanse vlag varen of opereren via gemengde nepvennootschappen vissen er zonder de meest elementaire principes van verantwoorde visvangst in acht te nemen. Vijftien grote Nederlandse trawlers die toelating hebben om pelagische soorten te vangen, gebruiken enorme netten die van oppervlakte tot bodem reiken en alles verwoesten . De kleine artisanale vloot veroorzaakt grote schade in de paaigronden en doet de visbestanden uitsterven, terwijl de industriële vloot voldoet aan de eisen van duurzame visserij.

Is de Commissie op de hoogte van deze gegevens? Heeft de Commissie haar bezorgdheid over de afnemende kwaliteit van de visgronden te kennen gegeven aan de Mauritaanse regering? Welke maatregelen zal de Commissie nemen om samen met de Mauritaanse autoriteiten te zorgen voor verantwoord beheer van de visbestanden?

In haar mededeling over een geïntegreerd kader voor partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied met derde landen (2) heeft de Commissie erop gewezen dat moet worden gezorgd voor coherentie tussen het internationale aspect van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het andere beleid van de Gemeenschap in zijn externe dimensies. De Commissie wijst er evenwel in dezelfde mededeling op dat de primordiale doelstelling van het externe aspect van het gemeenschappelijk visserijbeleid er allereerst in bestaat de legitieme doelstellingen van de Europese visserijsector te verdedigen en op internationaal niveau naar nieuwe allianties en nieuwe partnerschappen met kuststaten in ontwikkeling te streven, door middel van partnerschapsovereenkomsten. Deze overeenkomsten dienen in de toekomst te worden beschouwd als een bijdrage van de Gemeenschap aan de invoering van een duurzame en verantwoorde visserij op internationaal niveau, middels een politieke dialoog met de betrokken lidsta(a)t(en).

Zoals het geachte parlementslid volkomen terecht onderstreept, dient de vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in het kader van deze overeenkomsten te worden gebaseerd op een evaluatie van de behoeften die invoering vereisen, samen met de kuststaat, van verantwoorde en duurzame visserij in de wateren die onder haar jurisdictie vallen, waarbij rekening wordt gehouden met de reële vangstmogelijkheden voor ondernemingen in de Gemeenschap.

In het kader van de door het geachte parlementslid genoemde overeenkomst met Mauritanië zij eraan herinnerd dat deze overeenkomst, die in 1988 is ondertekend en die laatstelijk in 2001 is verlengd, van vóór bovengenoemde mededeling en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid dateert. In de overeenkomst met Mauritanië is evenwel reeds een bijdrage aan duurzame visserij opgenomen, waarbij meteen een reeks acties wordt vastgesteld, gefinancierd door de financiële counterpart van de Gemeenschap, op het gebied van beheer en instandhouding van en controle op visserijactiviteiten, alsmede de ontwikkeling van de plaatselijke ambachtelijke visserij. Dit is evenwel strikt genomen geen reële politieke dialoog in de zin van de mededeling inzake de partnerschapsovereenkomsten, omdat de bepalingen van de huidige overeenkomst niet in een dergelijk overleg- en besluitvormingsmechanisme voorzien.

Wat betreft het vraagstuk van de druk op de visbestanden in de wateren die onder Mauritaanse jurisdictie vallen, is dit aspect de afgelopen maanden meerdere malen aan de orde gesteld, in het bijzonder tijdens bijeenkomsten van wetenschappelijke deskundigen in Mauritanië in juni 2003. In oktober 2003 hebben de deskundigen namelijk bevestigd dat er, wat de visbestanden van koppotigen betreft, sprake is van een afnemende kwaliteit, terwijl de goede toestand van de andere visbestanden werd onderstreept. De Commissie is evenwel net op de hoogte gebracht van herhaalde overtredingen door communautaire schepen waar het gaat om de exploitatie van visbestanden van octopussen, die het visbestand en de aanvulling hiervan in gevaar brengen.

Het is evenwel niet juist om in deze context van quota te spreken, omdat de overeenkomst alleen over toegangsrechten gaat en de Mauritaanse regering, die op dit gebied soeverein blijft, geen exclusieve rechten aan de Europese schepen toekent.

Evenals het geachte parlementslid is de Commissie zich bewust van het belang van een duurzaam beheer van de visbestanden in de wateren die onder Mauritaanse jurisdictie vallen. De Commissie heeft er nu reeds voor gezorgd dat haar bezorgdheden op de agenda komen van de volgende gemengde Commissie EG-Mauritanië die voor december 2003 gepland staat, zodat hieraan in de toekomst meer aandacht kan worden besteed.

(1)  COM(2002) 637 def.

(2)  COM(2002) 637 def.