Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2933/03 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Grenswaarden voor de totale concentratie van DDT in vis.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2933/03 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Grenswaarden voor de totale concentratie van DDT in vis.

20.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/169

Betreft:   

Grenswaarden voor de totale concentratie van DDT in vis

Zoals de Commissie ongetwijfeld bekend is, heeft de ontdekking van DDT in het Lago Maggiore de beroepsvisserij sins juni 1996 bijna volledig stilgelegd, met bijzonder ernstige gevolgen voor de beroepsgroep en de toeristische nijverheid van de streek. Ondanks de sluiting en buitenbedrijfstelling van de productie-eenheden voor de insecticide in de tweede helft van 1996 is het probleem nog niet opgelost omdat er nog altijd een visverbod geldt op het Italiaanse deel van het meer. De totale DDT-concentraties die in bepaalde vissoorten aangetroffen worden - o.a. een aantal soorten met belangrijke handelswaarde - liggen boven de maximumwaarden van de Italiaanse wet - terwijl van de andere kant op het Zwitsers deel van het meer dezelfde soorten gevangen en in de handel gebracht mogen worden omdat de wettelijke limietwaarden er 10 tot 20 keer hoger liggen dan de Italiaanse. Hetzelfde onderscheid doet zich ook voor met alle landen van de Europese Unie die grenswaarden voor het totaal gehalte aan DDT vastgelegd hebben - met als gevolg dat de vis die gevangen en gegeten mag worden in Duitsland, Oostenrijk en Nederland, in Italië verboden is.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

1. || Vindt de Commissie niet dat die abnormale situatie een verstoring van de handel en productie van een levensmiddel vertegenwoordigt dat van belang is voor een uitgestrekt gebied?

2. || Acht ze het niet geboden om de lidstaten een normering van de grenswaarden voor DDT in vis voor te stellen, eventueel met als referentiepunt de dosissen die voor de mens toelaatbaar zijn zoals vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (zoals Zwitserland gedaan heeft voor de vastlegging van zijn normen in 1995)?

3. || Ligt er haar een aanvraag in die zin van de Italiaanse regering voor?

4. || Zo ja, hoe ver staat het met de behandeling?

5. || Zo nee, is de Commissie bereid om zelf voorstellen te doen?

De Commissie beschikt niet over gegevens waaruit blijkt dat de door het geachte parlementslid beschreven situatie in Lago Maggiore een verstoring van de intracommunautaire handel vormt.

De Commissie is het ermee eens dat een vergelijkbare methode voor de vaststelling van toelaatbare grenswaarden op nationaal niveau voor residuen van ongewenste stoffen in vis wenselijk zou zijn. Daarbij zou men kunnen uitgaan van de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschreven methode.

Er zijn de Commissie geen aanvragen van de Italiaanse regering in die zin ter kennis gekomen.

De Commissie heeft momenteel geen plannen om voorstellen te doen.

Bovendien verwijst de Commissie het geachte parlementslid naar het antwoord op schriftelijke vraag E-1460/98 van Umberto Bossi (1).

(1)  PB C 13 van 20.1.1999.