Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3019/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. EU-financiering en behoud van de werkgelegenheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3019/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. EU-financiering en behoud van de werkgelegenheid.

20.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/198

Betreft:   

EU-financiering en behoud van de werkgelegenheid

Soflusa, een binnenvaartbedrijf tussen Lissabon en Barreiro/Moita, is zijn vloot aan het moderniseren voor een totale investering van 9819608 EUR. De helft daarvan wordt gefinancierd en in 2002 al gedeeltelijk is betaald door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

In het project dat Soflusa voor de aanvraag van de subsidie heeft ingediend, verbond het bedrijf er zich toe de bestaande 254 werknemers in dienst te houden en 50 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren.

Volgens een verklaring van de vakbonden in het bedrijf, zou de bedrijfsleiding van Soflusa hebben laten uitschijnen dat zij zich niet zal kunnen houden aan de belofte om de werkgelegenheid in stand te houden en nieuwe posten te creëren en dat die belofte overigens op een vergissing berustte, hetgeen de verplichtingen van het bedrijf als voorwaarde om voor EU-steun in aanmerking te komen, onderuit haalt. Dit is onaanvaardbaar.

Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om ervoor te zorgen dat de leiding van Soflusa haar beloftes nakomt om werkgelegenheid te scheppen, die de voorwaarde waren voor het verkrijgen van EU-steun?

De Commissie deelt het geachte parlementslid mee dat dit probleem reeds door de vakbondsafgevaardigden ter kennis van de voorzitter van de Commissie is gebracht bij brief van 6 oktober 2003. Zoals vermeld in het antwoord aan de vakbonden, heeft de Commissie op 3 november 2003 een verzoek om bijkomende informatie gericht aan de nationale autoriteiten.

Daarnaast kan de Commissie bevestigen dat aan de onderneming Soflusa geen steun is toegekend uit het Europees Sociaal Fonds.