Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3472/03 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie. Omzetting van de Landesbank Nordrhein-Westfalen in subsidieverlenende instelling.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3472/03 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie. Omzetting van de Landesbank Nordrhein-Westfalen in subsidieverlenende instelling.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/558

Betreft:   

Omzetting van de Landesbank Nordrhein-Westfalen in subsidieverlenende instelling

(1)  Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt), PB C 150 van 22.6.2002; met verwijzing naar de bekendmaking op de website van de Commissie: (http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/ state_aids/industrie/e010-00.pdf).

Betreft:   

Contracten met bedrijfsconsultants in de kabinetten van de Commissie

Nu ik tot nu toe - dus ca. acht maanden na indiening - geen definitief antwoord mocht ontvangen op schriftelijke vraag E-0844/03 (1)"Contracten met bedrijfsconsultants" van 18 maart 2003, zou ik de Commissie voorlopig om verstrekking van de volgende informatie willen verzoeken:

- || Hoeveel contracten hebben de diverse kabinetten van de Commissie sinds 2000 met bedrijfsconsultants gesloten, en om welke totale waarde ging het bij deze contracten?

- || Welke dienstverlening werd aan de bedrijfsconsultants toevertrouwd?

- || Waarom werd voor de verlening van deze diensten geen beroep gedaan op ambtenaren van de Commissie?

- || Kan de Commissie informatie verschaffen over de vraag of deze externe prestaties goedkoper kunnen worden geleverd dan bij interne uitvoering, en kan zij dit met cijfers aantonen?

- || Heeft de Commissie ooit moeten vaststellen dat er sprake was van een gebrekkige advisering? Welke criteria gebruikt de Commissie bij de beoordeling van de adviesverleningsdiensten?

- || Is voor de Commissie ooit schade ontstaan uit hoofde van een contract met een consultantsbureau, en zo ja, hoe hoog was deze schade?

De toewijzingen aan de kabinetten zijn bedoeld voor de organisatie van vergaderingen (post A-7030) en omvatten kredieten voor het in dienst nemen van hulpfunctionarissen, maar zijn niet bedoeld voor het sluiten van contracten met consultants.

De voornaamste post, A-7002, evenals de posten A-7050 en A-7060, vallen afhankelijk van het werkterrein - dat in bepaalde gevallen het gebruik van consultants met zich mee kan brengen - onder de verantwoordelijkheid van de diverse DG's en diensten van de Commissie.

De kabinetten van de Commissieleden hebben sinds 2000 geen contracten met consultants gesloten.

Ook de Commissieleden kunnen gebruikmaken van de diensten van speciale adviseurs, hetzij zonder vergoeding hetzij door gebruik te maken van post A-1113, waarvoor 300000 EUR is toegewezen voor het jaar 2004.

(1)  PB C 192 E van 14.8.2003, blz. 220.