Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3537/03 van Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) aan de Commissie. Brandbeveiliging in hotels.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3537/03 van Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) aan de Commissie. Brandbeveiliging in hotels.

20.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/266

Betreft:   

Brandbeveiliging in hotels

In een in opdracht van de Commissie opgesteld verslag van oktober 2000 over de impact van de aanbevelingen betreffende de brandbeveiliging in hotels wordt geconcludeerd dat de aanbevelingen niet tot een uniform beveiligingsniveau in de EU hebben geleid. In een verslag van juni 2001 erkent de Commissie dat meer inspanningen moeten worden geleverd om de brandbeveiliging in hotels in de EU te verbeteren. Wanneer is de Commissie van plan een richtlijn terzake voor te stellen om een consistent en adequaat beveiligingsniveau te verzekeren voor alle Europese burgers die logeren of werken in een hotel?

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar: het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag E-3172/03 van mevrouw Jackson (1).

(1)  PB C 65 E van 13.3.2004, blz. 271.