Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3614/03 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Teelt van zoete lijsterbes.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3614/03 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Teelt van zoete lijsterbes.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/835

Betreft:   

Teelt van zoete lijsterbes

Landbouwsubsidies vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Commissie. Kan deze bijgevolg meedelen of de autoriteiten van de lidstaten correct zijn opgetreden toen zij geen subsidies hebben toegekend aan alle telers volgens dezelfde criteria, maar op basis van hun woonplaats? De Finse autoriteiten hebben geen adequate subsidies toegekend aan een landbouwer die zoete lijsterbes teelt in een volgens de autoriteiten verkeerd deel van het land, d.w.z. in een gebied dat geen bessenteeltgebied is. Is zoete lijsterbes als veredeld product volgens de Commissie bes of fruit?

Het staat de lidstaten vrij om, in het kader van hun prioriteiten, nationale landbouwsteun te verlenen voor deze of gene teelt, mits deze steun verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht. De Commissie toetste deze verenigbaarheid tot dusverre vooraf aan de hand van de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (1). In dit verband zij erop gewezen dat de Commissie in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een nieuwe, naar steuncategorieën opgesplitste vrijstellingsregeling heeft vastgesteld (2). Op grond van deze nieuwe verordening kunnen de lidstaten verschillende soorten landbouwsteun verlenen zonder voorafgaande toestemming van de Commissie, wat niet alleen tot gevolg zal hebben dat de nieuwe nationale landbouwsteun sneller ten uitvoer kan worden gelegd, maar ook dat de nationale programma's ter versterking van de bepalingen inzake milieu, dierenwelzijn en hygiëne in de landbouwsector vlotter kunnen worden toegepast.

De Commissie beschikt over te weinig informatie om zich uit te spreken over de verenigbaarheid van de door het geachte parlementslid genoemde maatregelen met het Gemeenschapsrecht.

Tot slot: de Commissie beschouwt de lijsterbes, de vrucht van de sorbus aucuparia, als een bes, en, aangezien bessen vruchten zijn, dus per definitie ook als een vrucht.

(1)  PB C 28 van 1.2.2000.

(2)  Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten (PB L 1 van 3.1.2004).