Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3675/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Situatie van de Portugese micro-ondernemingen en KMO's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3675/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Situatie van de Portugese micro-ondernemingen en KMO's.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/627

Betreft:   

Situatie van de Portugese micro-ondernemingen en KMO's

De Portugese micro-ondernemingen en KMO's maken momenteel moeilijke tijden mee als gevolg van de economische recessie in het land. Toch spelen zij een sleutelrol in de productiesector, de handel en de diensten en zijn zij een hoeksteen van de regionale en nationale ontwikkeling.

Kan de Commissie mij op de volgende vragen antwoorden:

1. || Welke communautaire steun hebben de Portugese micro-ondernemingen en KMO's ontvangen in het kader van de diverse programma's die sinds 2000 worden uitgevoerd?

2. || Welke maatregelen worden in het vooruitzicht gesteld ter bevordering van het scheppen van banen, de samenwerking tussen bedrijven, de samenwerking met de centra voor onderzoek en vernieuwing van het bedrijfsleven?

(1)  PB C 268 E van 7.11.2003, blz. 60.

(2)  COM(2003)27 def.

Betreft:   

Aanpassing van de subsidies uit het Daphne-programma voor de gemeente Florence

In haar antwoord op schriftelijke vraag E-1006/03 (1), waarin werd gevraagd of de gemeente Florence projectvoorstellen had ingediend en daarvoor subsidies had ontvangen uit hoofde van het Daphne-programma, heeft de Commissie laten weten dat er enkele voorstellen waren ingediend en dat de resultaten van de beoordeling ervan in juli 2003 beschikbaar zouden zijn.

Kan de Commissie meedelen of voor de ingediende projectvoorstellen inderdaad subsidie is ontvangen en kan zij, indien dit niet het geval is, meedelen waarom deze projecten niet voor subsidiëring in aanmerking kwamen?

Kan de Commissie voorts meedelen of er sindsdien andere projectvoorstellen zijn ingediend?

(1)  PB C 51 E van 26.2.2004, blz. 62.