Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4041/03 van John Bowis (PPE-DE)en Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie. Uitvoering richtlijnen veiligheid werknemers en bescherming werknemers in de gezondheidszorg en hun patiënten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4041/03 van John Bowis (PPE-DE)en Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie. Uitvoering richtlijnen veiligheid werknemers en bescherming werknemers in de gezondheidszorg en hun patiënten.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/901

Betreft:   

Uitvoering richtlijnen veiligheid werknemers en bescherming werknemers in de gezondheidszorg en hun patiënten

Jaarlijks vinden in Europa naar schatting een miljoen prikaccidenten plaats. Zestig tot tachtig procent daarvan wordt niet gerapporteerd.

Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal van deze in potentie dodelijke verwondingen kan worden voorkomen door een combinatie van opleiding, veiliger werkpraktijken en het gebruik van medische apparatuur waarin technologie is verwerkt die bescherming moet bieden tegen naalden.

Dagelijks worden werknemers in de Europese gezondheidszorg blootgesteld aan mogelijk dodelijke door bloed overdraagbare pathogenen, waaronder hepatitis B, hepatitis C en HIV, als gevolg van verwondingen die worden opgelopen door naalden of andere scherpe voorwerpen die bij medische handelingen worden gebruikt.

Is Commissie het ermee eens dat maatregelen in de vorm van de vaststelling van specifieke EU-richtsnoeren moeten worden genomen teneinde zorg te dragen voor een consequente tenuitvoerlegging van doeltreffende maatregelen die tot doel hebben verwondingen door naalden en andere scherpe voorwerpen die bij medische handelingen worden gebruikt in geheel Europa te voorkomen?

De Commissie hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de sector gezondheidszorg.

In Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (1) zijn bepalingen opgenomen om de infectierisico's van werknemers in deze sector te beperken en zijn minimumvoorschriften op dit gebied vastgesteld.

In de richtlijn is bepaald welke verplichtingen werkgevers moeten naleven om deze risico's te beperken. Voor alle werkzaamheden waarbij zich het risico van blootstelling aan biologische agentia kan voordoen, moeten de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de werknemers worden bepaald teneinde alle risico's voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te kunnen beoordelen en te kunnen vaststellen welke maatregelen moeten worden genomen. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de bepalingen van de richtlijn.

Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (2) heeft ten doel een hogere graad van bescherming te garanderen aan werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen, zoals het gebruik van medische apparatuur in ziekenhuizen. Om de risico's te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, moet de werkgever bij de keuze van de arbeidsmiddelen rekening houden met de specifieke arbeidsomstandigheden van de werknemers en de risico's die zij lopen. Indien het niet mogelijk is het gebruik van arbeidsmiddelen die risico's inhouden voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers uit te sluiten, moet de werkgever deze risico's zoveel mogelijk beperken. Bovendien moeten de werknemers een opleiding en instructies voor het gebruik van de desbetreffende arbeidsmiddelen krijgen.

Om communautair niveau ontwikkelt het Europees agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk specifieke acties voor de sector gezondheidszorg. De website van het agentschap (3) bevat uitgebreide informatie over de veiligheid en gezondheid op het werk in de sector gezondheidszorg, zoals richtsnoeren voor het voorkomen van verwondingen door naalden en andere scherpe voorwerpen, voorbeelden van goede werkwijzen, studies en aanbevelingen uit de lidstaten, uit andere Europese landen en uit de rest van de wereld.

De Commissie houdt de situatie met betrekking tot de voorkoming van gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers in alle activiteitensectoren, inclusief de sector gezondheidszorg, nauwlettend in de gaten. Wanneer de Commissie vaststelt dat er op dit gebied behoefte is aan nieuwe communautaire rechtsinstrumenten, zal zij passende maatregelen voorstellen.

(1)  PB L 262 van 17.10.2000.

(2)  PB L 393 van 30.12.1989 (gewijzigd bij Richtlijn 95/63/EG, PB L 335 van 30.12.1995, en bij Richtlijn 2001/45/EG, PB L 195 van 19.7.2001).

(3)  (http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/healthcare/fr/indexbytopic.php) en (http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/healthcare/fr/indexbytopic11.php?id=274).

Betreft:   

Pesten op school

Kinderen moeten zich veilig kunnen voelen op school. Pesten en ander verbaal en fysiek geweld, zowel in de klas als daarbuiten, moet worden voorkomen en bestreden. Met dat doel voor ogen besloten de lidstaten van de EU in 1997 tot de start van het project "Violence at Schools".

De looptijd van het project was twee jaar en bestond uit informatie-uitwisseling en grensoverschrijdende activiteiten en projecten. Er werd een groep van deskundigen opgericht om die activiteiten te begeleiden. Na twee jaar zou de Raad het "Violence at Schools"-project evalueren.