Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0021/04 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Dringende goedkeuring van richtlijn over de veiligheid van vliegtuigen via strenge en uniforme controles.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0021/04 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Dringende goedkeuring van richtlijn over de veiligheid van vliegtuigen via strenge en uniforme controles.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/153


(2004/C 84 E/0190)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0021/04

van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie

(20 januari 2004)

Betreft: Dringende goedkeuring van richtlijn over de veiligheid van vliegtuigen via strenge en uniforme controles

Sinds 1997 bestaat een voorstel voor een richtlijn waarmee de lidstaten worden verplicht de resultaten van hun nationale inspectie van vliegtuigen mee te delen wanneer defecten worden vastgesteld, en die ook voorziet in verplichte inspectie wanneer over de veiligheidssituatie van een vliegtuig zelfs maar de minste onzekerheid bestaat, maar deze richtlijn is nog steeds niet goedgekeurd.

Kan de Commissie meedelen waarom de richtlijn nog steeds niet is goedgekeurd?

Is zij daarnaast niet van mening dat de lidstaten ertoe moeten worden verplicht ervoor te zorgen dat de controles in alle lidstaten voldoen aan dezelfde criteria op het gebied van precisie en grondigheid?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(2 maart 2004)

De Richtlijn van het Parlement en de Raad inzake de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap zal binnenkort worden goedgekeurd.

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie van 1997 kon niet worden goedgekeurd binnen de door het EG-Verdrag gestelde termijnen vanwege meningsverschillen binnen de Raad. Zodra de problemen waren opgelost, diende de Commissie in januari 2002 een nieuw voorstel in. Op basis van die tekst zal bovenvermelde richtlijn worden goedgekeurd.

De bepalingen van die richtlijn voorzien in de mogelijkheid maatregelen te nemen om onder meer de inspectieprocedures aan te passen hetgeen de kwaliteit van de controles zal kunnen waarborgen.