Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0384/04 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Ansaldo-Breda: schending van de voorschriften inzake bescherming van werknemers tegen asbest.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0384/04 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Ansaldo-Breda: schending van de voorschriften inzake bescherming van werknemers tegen asbest.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/181


(2004/C 88 E/0188)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0384/04

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(12 februari 2004)

Betreft: Ansaldo-Breda: schending van de voorschriften inzake bescherming van werknemers tegen asbest

In de fabriek in Pistoia van Ansaldo-Breda, een Italiaanse firma die treinwagons fabriceert, is tussen 1987 en 1991 de dakbedekking van Eternit vervangen, om het gebouw aan te passen aan de Europese vereisten op het gebied van de veiligheid.

Dit gebeurde zonder dat de productie werd stopgezet en zonder dat de werknemers voorzien werden van beschermende kleding en geïnformeerd werden over de reële gevaren van blootstelling aan asbeststof. De werknemers melden dat zij destijds verplicht waren de werkbanken dagelijks schoon te spuiten met gecomprimeerde lucht, waardoor het asbeststof dat van het dak naar beneden was gekomen in de atmosfeer verspreid werd.

Dit alles heeft in deze jaren geleid tot een sterfte ten gevolge van mesothelioom, een zeldzame tumorvorm die wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest, welke veel hoger lag dan het landelijk gemiddelde. Om deze reden is deze aandoening voor de werknemers van Pistoia erkend als beroepsziekte, met de daaraan verbonden financiële tegemoetkomingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid, overeenkomstig de Italiaanse wet nr. 257/92. Deze tegemoetkomingen zijn echter alleen toegekend voor de periode tot eind 1990.

In werkelijkheid zijn er ook saneringswerkzaamheden verricht na 1991 en deze zijn zelfs nu nog aan de gang, maar voor de werknemers die nu in het gebouw werken is geen soortgelijke schadeloosstelling voorzien voor de periode vanaf 1991 tot heden.

De Italiaanse justitie heeft een onderzoek ingesteld. In het kader van dit onderzoek heeft de plaatselijke gezondheidsdienst, die belast is met de controle, het niveau van de blootstelling aan asbest tot dusverre als acceptabel beoordeeld. Dit lijkt echter in tegenspraak met het feit dat de laatste jaren 20 werknemers zijn overleden aan een mesothelioom.

Kan de Commissie laten weten, gelet op de inzet van de Europese Unie voor de bescherming van de werknemers, die o.a. blijkt uit de resolutie van het Parlement van 23 oktober 2002 over een nieuwe communautaire strategie voor de gezondheid en veiligheid op de werkplek (2002-2006)(1) en uit het besluit van de Raad van 22 juli 2003 tot oprichting van een raadgevend comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats(2):

1.

of zij niet van mening is dat artikel 137 van het EG-Verdrag is geschonden, evenals — en in het bijzonder — richtlijn 83/477/EEG(3), die in Italiaans recht is omgezet middels wetgevend decreet nr. 277/91;

2.

of zij niet van mening is dat richtlijn 2003/18/EG(4) is geschonden;

3.

of zij op de hoogte is van de door genoemde firma uitgevoerde saneringswerkzaamheden ter verwijdering van asbest, en van de duur van deze werkzaamheden, of haar bekend is of de werkzaamheden nog aan de gang zijn, en zo ja, of deze onder veilige omstandigheden plaatsvinden en of de werknemers naar behoren geïnformeerd zijn;

4.

of de plaatselijke gezondheidsdienst naar behoren toezicht houdt op de naleving van de Europese regelgeving op het gebied van de veiligheid op de werkplek in geval van de aanwezigheid van asbest;

5.

welke maatregelen kunnen worden genomen voor de toekenning van schadevergoedingen voor de periode volgend op die waarvoor totnogtoe schadevergoedingen zijn verleend?

Antwoord van de heer Dimas namens de Commissie

(19 april 2004)

Wat de blootstelling van de werknemers aan asbest betreft, is thans Richtlijn 83/477/EEG van de Raad van 19 september 1983 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk van toepassing. De richtlijn beoogt de bescherming van de werknemers tegen de risico's voor hun gezondheid, inclusief de preventie van dergelijke risico's, die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit een blootstelling aan asbest tijdens het werk. Zij stelt grenswaarden en ander bijzondere bepalingen vast. De richtlijn laat de mogelijkheid onverlet dat de lidstaten wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen toepassen of invoeren die zorgen van een strengere bescherming van de werknemers.

De omzetting en de tenuitvoerlegging van de richtlijn vallen onder de bevoegdheid van elke lidstaat. Het is in de eerste plaats aan de nationale autoriteiten van Italië om te zorgen voor een correcte toepassing van de richtlijnen en om in de nationale wetgeving te voorzien in administratieve en justitiële verhaals-mogelijkheden. Als uit concrete elementen op algemene wijze blijkt dat de nationale wetgeving tot omzetting van de communautaire richtlijnen niet wordt toegepast, kan de Commissie als hoedster van het EG-Verdrag gebruik maken van de in het EG-Verdrag vastgestelde mogelijkheden, met name die welke voortvloeien uit artikel 226.

Italië heeft de Commissie zijn nationale maatregelen tot omzetting van Richtlijn 83/477/EEG meegedeeld.

De door het geachte parlementslid verstrekte informatie heeft betrekking op de praktische tenuitvoerlegging van de Italiaanse wetgeving tot omzetting van de richtlijn. De controle op en de bewaking van deze tenuitvoerlegging vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze autoriteiten hun taken correct verrichten door het uitvoeren van doeltreffende controles om te zorgen voor de correcte toepassing van de nationale wetgeving. De Commissie beschikt niet over informatie die haar in staat stelt het optreden van de bevoegde Italiaanse autoriteit in dit geval te evalueren.

Richtlijn 2003/18/EG van het Parlement en de Raad van 27 maart 2003 tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van de Raad vormt een zeer belangrijke doorbraak in de bescherming van de blootgestelde werknemers, aangezien zij strengere voorschriften voor een versterkte preventie bevat.

Aangezien de termijn voor de omzetting van deze richtlijn in de lidstaten in april 2006 verstrijkt, kan nu nog geen schending worden vastgesteld. Zoals aangegeven in punt 1, valt het door het geachte parlementslid geschetste geval in elk geval onder de tenuitvoerlegging van de Italiaanse wetgeving.

De Commissie beschikt niet over van de nationale autoriteiten afkomstige officiële informatie over het bijzondere geval dat in deze schriftelijke vraag aan de orde wordt gesteld. De Commissie is in dit verband van plan om aan de Italiaanse autoriteiten specifieke inlichtingen te vragen over de door het geachte parlementslid geschetste situatie.

De erkenning en de vergoeding van beroepsziekten vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten. Op communautair niveau bestaat de aan de lidstaten gerichte aanbeveling van de Commissie van 19 september 2003 betreffende de Europese lijst van beroepsziekten(5), waarin bepaalde door asbest veroorzaakte ziekten zijn opgenomen. Deze aanbeveling is echter niet bindend en alleen de lidstaten blijven op dit gebied bevoegd.