Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0468/04 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Concurrentie in de gassector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0468/04 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Concurrentie in de gassector.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/797


(2004/C 84 E/0893)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0468/04

van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie

(23 februari 2004)

Betreft: Concurrentie in de gassector

Is het de Commissie bekend dat de glasfabrikanten in de EU het hoofd moeten bieden aan twee soorten oneerlijke concurrentie? In de eerste plaats worden zij geconfronteerd met concurrentie van de kant van de plastic-industrie, die uit hoofde van de richtlijnen voor verpakkingsmateriaal en afvalstoffen een veel lager streefcijfer voor recycling hebben dan de glasindustrie. In de tweede plaats moeten zij het hoofd bieden aan glasfabrikanten in de binnenkort toetredende nieuwe lidstaten, die kunnen profiteren van een langdurige vrijstelling van de milieunormen die voortvloeien uit de Overeenkomst van Kyoto.

Zal de Commissie waakzaamheid betrachten en erop toezien dat de tenuitvoerlegging van deze — op zich zelf wenselijke — richtlijnen geen aanleiding geeft tot oneerlijke concurrentie doordat concurrenten kunnen ontsnappen aan verplichtingen waaraan onze glasfabrikanten zich wel moeten houden? Zal de Commissie, zo nodig, voorstellen doen voor corrigerende wetgeving op dit gebied?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(31 maart 2004)

De invloed van streefcijfers voor recycling op de concurrentie tussen verschillende verpakkingsmaterialen is niet afhankelijk van de hoogte van de streefcijfers, maar van de kosten die aan recycling zijn verbonden. Per ton liggen de kosten van recycling voor kunststoffen aanzienlijk hoger dan voor glas en bij het gebruik van gerecycleerd glas worden bovendien meer kosten bespaard op primaire grondstoffen dan bij het gebruik van gerecycleerde kunststoffen. Hoewel de streefcijfers voor recycling voor de verschillende materialen variëren, is het daarom moeilijk om te bepalen of de concurrentie tussen de materialen wordt beïnvloed en of voor bepaalde materialen gunstigere voorwaarden bestaan. Is deze invloed echter toch aanwezig, dan is deze naar alle waarschijnlijk zeer beperkt in verhouding tot andere factoren zoals productiekosten, consumentengemak, enzovoort.

Het voorstel van de Commissie(1) voor nieuwe streefcijfers voor recycling was gebaseerd op het idee dat alle verpakkingsmaterialen aan een afname in de milieueffecten zouden moeten bijdragen door middel van recyclingsniveaus die zijn gebaseerd op de specifieke kosten en voordelen. De hoogtes van de streefcijfers voor recycling zijn door het Europees Parlement en de Raad uitgebreid besproken tijdens de wetgevingsprocedure die resulteerde in de vaststelling van Richtlijn 2004/12/EG van 11 februari 2004(2). Er zijn momenteel geen redenen om een wijziging van de streefcijfers voor te stellen.

De EU-wetgeving die de Europese Unie in staat stelt te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van het Kyoto-protocol voorziet niet in enige afwijking voor kandidaat-lidstaten.