Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0483/04 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Plattelandsontwikkeling: jeugdige landbouwers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0483/04 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Plattelandsontwikkeling: jeugdige landbouwers.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/600


(2004/C 84 E/0675)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0483/04

van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie

(23 februari 2004)

Betreft: Plattelandsontwikkeling: jeugdige landbouwers

De onlangs goedgekeurde hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid brengt verbetering in bepaalde steun ten behoeve van jeugdige landbouwers (hoofdzakelijk installatiekosten en investeringen).

Het plattelandsontwikkelingsbeleid geeft geen prioriteit ondanks het feit dat de versnelde vergrijzing van de communautaire landbouwbevolking ervoor kan zorgen dat de landbouw verwordt tot een marginale economische activiteit. De nieuwe hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is geen oplossing voor de moeilijkheden waar jeugdige landbouwers op stuiten wanneer zij een bedrijf willen voortzetten, hetgeen een belemmering is voor het voortbestaan van het Europese landbouwmodel.

Heeft de Commissie er ooit aan gedacht om het probleem aan te pakken in het kader van de komende hervorming van de structuurfondsen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(30 maart 2004)

De problemen van jonge landbouwers hebben wel degelijk een plaats gekregen in de in juni 2003 vastgestelde hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De wijzigingen die het geachte parlementslid in zijn schriftelijke vraag te berde brengt (hogere vestigings- en investeringssteun), zijn ingevoerd via een in het kader van die hervorming goedgekeurde wijziging op de verordening inzake plattelandsontwikkeling(1).

Bij Verordening (EG) nr. 1783/2003(2) zijn drie nieuwe bepalingen opgenomen in de nieuwe verordening inzake plattelandsontwikkeling, die neerkomen op een gunstiger behandeling van jonge landbouwers: een toename van de overheidssteun voor investeringen in landbouwbedrijven met 5 % (vroeger 45-55 %, nu 50-60 % voor jonge landbouwers in probleemgebieden), hogere vestigingssteun voor jonge landbouwers (vroeger 25 000 EUR, nu maximaal 30 000 EUR voor jonge landbouwers die in verband met de vestiging van hun bedrijf tijdens een periode van drie jaar na vestiging gebruik maken van bedrijfsadviserings-diensten) en het feit dat er in een nieuwe overweging op wordt gewezen dat jonge landbouwers een cruciale factor zijn in de ontwikkeling van plattelandsgebieden, en steun aan deze categorie landbouwers bijgevolg als een prioriteit moet worden beschouwd.

De lidstaten kunnen deze hervorming aangrijpen om hun plattelandsontwikkelingsprogramma's overeenkomstig de nieuwe bepalingen van de verordening aan te passen.

Op dit moment, en na de publicatie van de mededeling over de nieuwe financiële vooruitzichten 2007-2013(3) en van het derde Cohesieverslag, werkt de Commissie aan de voorbereiding van de nieuwe verordening inzake plattelandsontwikkeling die vóór het zomerreces van 2004 zal worden overgelegd. De Commissie zal bij de voorbereiding van deze nieuwe verordening nadenken over een manier om de behoeften van jonge landbouwers een specifieke plaats te geven in het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid.